Dinsdag 15 februari 2011 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie voor VROM/WWI, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)procedure

bespreking

conceptbrief in reactie op de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 februari 2011 (EK 31.828, F) inzake het eindrapport implementatie Code Goed Onderwijsbestuur in het kader van de

vaststelling brief

in reactie op de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 december 2010 met beleidsreactie inzake het onderzoeksrapport ‘Vervangend onderwijs aan kinderen van ouders met een richtingbezwaar; aanvullend onderzoek’ (TK 32.123 VIII, nr. 144PDF-document en bijlagePDF-document) in het kader van de

bespreking datum

kennismaking met de voorzitter van de Onderwijsraad en aanbieding van het advies Onderwijs en Vorming


Vergaderstukken