31.828

Wijziging Wet op het primair onderwijs inzake de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten en de verbetering van het intern toezichtBelangrijk oogmerk van dit wetsvoorstel is om voor het primair en voortgezet onderwijs het bestuurlijk instrumentarium te verbeteren om als overheid slagvaardig te kunnen optreden in gevallen waarin sprake is van een ernstige of langdurig tekortschietende onderwijskwaliteit op een school (1), bestuurlijk wanbeheer van één of meer scholen (2) of een combinatie van beide.

Verder bevat dit wetsvoorstel bepalingen die de verdere ontwikkeling van principes van goed bestuur in het funderend onderwijs beogen te stimuleren. Hiertoe wordt de functiescheiding van bestuur en intern toezicht verplicht gesteld voor alle schoolbesturen (1) en een wettelijke basis gelegd voor (sector)codes voor goed bestuur (2).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.828, A) is op 17 september 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 februari 2010 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 80 van 2 maart 2010.


Kerngegevens

ingediend

29 december 2008

titel

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

25