32.438

Verbetering handhaving verzekering motorrijtuigenDit wetsvoorstel brengt de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) onder de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV). Deze maatregel verbetert de handhaving van de verplichting om een verzekering af te sluiten voor een motorrijtuig waarvoor een kentekenbewijs is afgegeven.

Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan de wens van het College van procureurs-generaal om de handhaving van de WAM te verbeteren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.438, A) is op 17 februari 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 maart 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

2 juli 2010

titel

Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Gemeentewet in verband met het onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften brengen van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en enkele technische verbeteringen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten