32.454

Verzamelwet van rechtswege verleende vergunningIn de Algemene wet bestuursrecht is in december 2009 een algemene regeling voor de van rechtswege verleende vergunning opgenomen. Dit zogenaamde Lex silencio postivo (LSP) is de regeling waarbij een vergunning automatisch verleend wordt als de overheid niet tijdig over de aanvraag van een vergunning heeft beslist. Daarna is een selectie gemaakt van vergunningstelsels die geschikt zijn voor het invoeren van de van rechtswege verleende vergunning. In dit voorstel wordt de LSP ingevoerd voor die geslecteerde vergunningstelsels.

Dit wetsvoorstel is een uitwerking van het kabinetstandpunt lex silencio (TK 29.515 nr. 224) van 18 december 2007 en de motie Van Dijk c.s (TK 31.579, nr. 18). Met dit voorstel wil het kabinet tijdige besluitvorming bij vergunningaanvragen verbeteren.

Voor vergunningen die onder de reikwijdte van de Dienstenwet vallen is op 31 januari 2011 het wetsvoorstel Uitzonderingen Lex silencio positivo Dienstenwet (32.614) ingediend.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.454, A) is op 31 mei 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 november 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend. 


Kerngegevens

ingediend

24 juli 2010

titel

Wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning (Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten