32.618

Wet verhoging collegegeld langstudeerdersMet dit wetsvoorstel wordt het mogelijk een hoger collegegeld te vragen aan studenten die langer in het hoger onderwijs zijn ingeschreven dan uit een oogpunt van studierendement wenselijk is.

Studenten die langer studeren dan de reguliere studieduur voor een bachelor- of een masteropleiding, beide nog vermeerderd met een uitloopjaar, zijn een verhoogd bedrag verschuldigd, namelijk het «basis»bedrag van het wettelijke collegegeld, vermeerderd met een opslag. De maatregel «langstudeerders» bestaat uit een collegegeldverhoging voor studenten en een ombuiging bij de instellingen. De maatregel heeft een tweeledig doel: (1) het behalen van de financiële taakstelling die het kabinet zich gesteld heeft en (2) het verhogen van het studierendement.

De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 september 2011.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.618, A) is op 26 april 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en de PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2011 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, CDA en SGP stemden voor. De tijdens de plenaire behandeling ingediende motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over het voorkomen van disproportionele gevolgen voor deeltijdstudenten (EK 32.618, I) is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen. De motie-Kuiper (ChristenUnie) c.s. over het rekenen van pre-mastertrajecten onder de nominale studieduur van master- c.q. bachelorstudies (EK 32.618, J) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, OSF en 50PLUS stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

1 februari 2011

titel

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 september 2011.


Documenten

86
Bladeren:
[1-50] [51-86] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-86] documenten