32.531

Wijziging Wet voortgezet onderwijs en Arbeidstijdenwet inzake invoering maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijsDit wetsvoorstel regelt de invoering van de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs.

Met maatschappelijke stage wordt bedoeld een stage die de jongere aanzet om zich te oriënteren op de samenleving. Het doel is om een bijdrage te leveren aan zowel de bevordering van de maatschappelijke leerresultaten als aan de sociale samenhang in het algemeen.

De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 augustus 2011.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.531, A) is op 26 april 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en de PVV stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

9 oktober 2010

titel

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Arbeidstijdenwet in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

18