32.446

Tegemoetkoming kosten interlandelijke adoptieDit wetsvoorstel voegt aan de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka) een regeling toe waardoor adoptiefouders een tegemoetkoming kunnen ontvangen ter compensatie van de gemaakte kosten. De regering wil adoptiefouders tegemoetkomen omdat de kosten van een interlandelijke adoptie (zeer) fors kunnen zijn. Gekozen is voor compensatie door middel van een forfaitair bedrag in plaats van de fiscale regeling.

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de motie (TK 31.205 / 31.206, nr. 53) om een regeling te ontwerpen die de fiscale aftrekmogelijkheid inzake adoptiekosten vervangt. De voorwaarden waaronder de tegemoetkoming kan worden verleend, de manier van indienen en behandeling van de verzoeken  en de hoogte van het bedrag worden bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) geregeld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.446, A) is op 31 mei 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

13 juli 2010

titel

Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met het invoeren van een regeling op grond waarvan adoptiefouders een tegemoetkoming kan worden verleend in de gemaakte kosten met betrekking tot interlandelijke adoptie

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

10