T01352

Toezegging Motie-Thissen LOGO South (32.500 V)De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een motie van het lid Thissen (GroenLinks) over het LOGO South, toe de motie als ondersteuning van beoogd beleid te beschouwen en er bij de begrotingsbehandeling 2012 op terug te komen.


Kerngegevens

Nummer T01352
Status voldaan
Datum toezegging 5 april 2011
Deadline 1 juli 2012
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
Kamerleden C. P. Thissen (GroenLinks)
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen LOGO South
motie-Thissen
ontwikkelingssamenwerking
Kamerstukken Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2011 (32.500 V)


Uit de stukken

Handelingen I 2010-2011, nr. 23, item 8, blz. 56

De voorzitter:

De motie-Thissen c.s. (32500-V, letter I) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 50 gemeenten en waterschappen zich in 17 ontwikkelingslanden op het gebied van het beter verzamelen en verwerken van huisafval, het bieden van schoon drinkwater en goede huisvesting, het opzetten van bevolkingsregistraties en het stimuleren van lokale economische ontwikkeling uitstekend inzetten;

van oordeel dat:

  • naast goed nationaal bestuur ook goed lokaal bestuur voorwaarde is voor de economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden;
  • de inzet van Nederlandse gemeentelijke expertise meerwaarde oplevert bij het bevorderen van die economische ontwikkeling;

verzoekt de regering, bij de uitvoering van het beleid als verwoord in de Basisbrief en de Focusbrief Ontwikkelingssamenwerking het lokale bestuursniveau te betrekken en te bezien hoe Nederlandse gemeenten daarbij blijvend hun expertise op programmatische wijze kunnen inbrengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Thissen, De Graaf, Eigeman, Willems en Kuiper.

Zij krijgt letter P (32500-V).

Handelingen I 2010-2011, nr. 23, item 8, blz. 61

Staatssecretaris Knapen:

Dan de motie met als eerste ondertekenaar de heer Thissen over het LOGO South. Ik beschouw deze motie als ondersteuning van beoogd beleid. Ik kom er bij de begrotingsbehandeling 2012 graag op terug.


Brondocumenten


Historie