32.891

Wet herziening gerechtelijke kaartDit wetsvoorstel herziet door een wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling en de Wet op de rechterlijke organisatie de gerechtelijke indeling van het Europese deel van Nederland. Het aantal arrondissementen en ressorten worden verminderd. Op drie onderdelen: kwaliteit en toegankelijkheid van de rechtspraak, kwaliteit van bestuur en bedrijfsvoering wil de regering een bijdragen leveren aan de (verbetering van de) kwaliteit van de rechtspraak.

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan het kabinetsstandpunt over de modernisering van de rechterlijke organisatie (TK 29.279, nr. 1). De herziening van de gerechtelijke kaart vindt plaats door:

 • vermindering van het aantal arrondissementen van negentien naar tien,
 • vermindering van het aantal gerechtshoven vijf naar vier door samenvoeging van de gerechtshoven van Leeuwarden en Arnhem,
 • verkleining van de gerechtsbesturen en afschaffing van de regel dat sectorvoorzitters lid zijn van het gerechtsbestuur,
 • aanwijzing van de zittingsplaatsen bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en de overige zittingsplaatsen door de Raad voor de Rechtspraak (RvdR), en door
 • samenvoeging van de afzonderlijk ressortsparketten tot één ressortparket.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.891, A) is op 6 december 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 2 en 3 juli 2012. Tijdens de plenaire behandeling zijn op 3 juli 2012 de motie-Beuving (PvdA) c.s. over een meer gematigde vorm van schaalvergroting in Oost-Nederland (EK 32.891, G) en de motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over de toenemende dominantie van productiedwang (EK 32.891, H) ingediend. De motie-De Boer c.s. is op 3 juli 2012 ook weer ingetrokken.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PVV, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en 50PLUS stemden voor. De motie-Beuving (PvdA) c.s. (EK 32.891, G) is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

9 september 2011

titel

Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Op op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en wat betreft artikel CX, vierde tot en met zesde lid, kan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip.
 • 2. 
  Artikel II, onderdelen GG, onder 2, HH, onder 1, JJ en KK, en artikel XI, onderdeel A, treden niet eerder in werking dan drie jaren nadat artikel I in werking is getreden

Documenten

94
Bladeren:
[1-50] [51-94] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-94] documenten