32.702

Verplichte inlichtingenverstrekking aan Openbaar Ministerie voor verkeershandhavingDit wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Strafvordering en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften zodat het Openbaar Ministerie (OM) voor de inning van geldboeten, bij schadevergoedingsmaatregelen en administratieve sancties in de verkeershandhaving inlichtingen mag vorderen.

Met dit voorstel wordt de informatiepositie van het OM verbeterd. Bij de te vorderen informatie kan gedacht worden aan informatie van banken over tegoeden om gegevens over eventuele schulden en telefoonnummers om betrokkenen te bereiken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.702, A) is op 3 november 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 november 2011 als hamerstuk afgedaan. 


Kerngegevens

ingediend

21 maart 2011

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften in verband met de verstrekking van inlichtingen aan het openbaar ministerie bij de tenuitvoerlegging van geldboeten en enkele verbeteringen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

8