32.878

Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheidDit wetsvoorstel leidt tot de wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland. De wet ziet toe op de invoering van het begrip woonlandbeginsel in de Algemene kinderbijslagwet (AKW), de Algemene nabestaandenwet (ANW), de Wet op het kindgebonden budget (WKB) en een onderdeel van de Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) voor landen buiten de EU. Het woonlandbeginsel houdt in dat de hoogte van een uitkering wordt afgestemd op het kostenniveau van het land waar de belanghebbende of het kind woont.

Er wordt gestreefd naar beperking van export van uitkeringen naar landen buiten de EU. Zolang export naar die landen plaatsvindt, is het van belang de geëxporteerde uitkeringen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij het doel dat met de uitkering wordt nagestreefd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 15 november 2011 aangenomen. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, CDA en de PVV stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 20 maart 2012. Het voorstel (EK 32.878, A) is op 27 maart 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, CDA, VVD, ChristenUnie en SGP stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

5 september 2011

titel

Voorstel van wet tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

51
Bladeren:
[1-50] [51-51] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-51] documenten