33.013

Verzamelwet pensioenen 2012Dit wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen op het gebied van pensioenen. De wijzigingen hebben betrekking op partnerpensioen en verzekerde fondsen en waren oorspronkelijk opgenomen in het wetsvoorstel voor de Verzamelwet SZW 2012. Naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is het wetsvoorstel voor de Verzamelwet SZW 2012 gesplitst in drie wetsvoorstellen, waaronder het onderhavige.

De aanpassing in het partnerpensioen biedt sociale partners de mogelijkheid het probleem van ontoereikende risicodekking bij baanwisseling op te lossen in het geval het een partnerpensioen op risicobasis betreft. De voorgestelde wijzigingen met betrekking tot verzekerde fondsen betreffen een drietal onderwerpen, namelijk de wijziging van de terminologie, de eis van het minimaal vereist eigen vermogen en kapitaalcontracten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.013, A) is op 15 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 november 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

26 september 2011

titel

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten (Verzamelwet pensioenen 2012)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten