32.742

Benoeming of tewerkstelling van leraren in het voortgezet onderwijs en beperking mogelijkheid inzet onbevoegdenMet dit voorstel wordt de Wet op het voorgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES gewijzigd, zodat de docent met een getuigschrift van de Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs (Pabo) weer bevoegd is praktijkonderwijs te geven.

Bovendien wordt een rechtsgrondslag gecreëerd voor een ministeriële regeling waarin duidelijkheid wordt geboden over de benoembaarheid en tewerkstelling van docenten in het voortgezet onderwijs.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.742, A) is op 22 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 december 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 april 2011

titel

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitbreiden en verduidelijken van de mogelijkheden tot benoeming of tewerkstelling van leraren in het voortgezet onderwijs alsmede in verband met het beperken van de mogelijkheid tot het inzetten van onbevoegden

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kan ten aanzien van de artikelen I, onderdeel A, onder 1, en II, onderdeel A, onder 1, terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, welk tijdstip voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

20