T01455

Toezegging Coulance met betrekking tot rechtmatigheidstoezicht (32.815)De staatssecretaris van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Terpstra en Beckers, toe het eerste jaar na invoering van de wet coulance te betrachten ten aanzien van het rechtmatigheidstoezicht richting gemeenten en hierover overleg te voeren met de VNG.


Kerngegevens

Nummer T01455
Status afgevoerd
Datum toezegging 20 december 2011
Deadline 1 januari 2013
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden Mr. H.G.J.M. Beckers (VVD)
drs. G.H. Terpstra (CDA)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen gemeenten
ICT
rechtmatigheidscontrole
Kamerstukken Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren (32.815)


Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 13 - blz.13-4-22 en 23

De heer Terpstra (CDA):

Uit een van de laatste brieven van de VNG over de ICT-problemen leid ik af dat de VNG nu uitgaat van invoering per 1 januari 2012, maar wel een zekere coulance vraagt van de staatssecretaris met betrekking tot het rechtmatigheidstoezicht. Dat klinkt mij vrij logisch in de oren. [...] Concreet vraag ik namens mijn fractie aan de staatssecretaris om met de VNG in overleg te treden over de volgende drie punten: coulance m.b.t. het toezichtregime het meer lonend maken van werken voor jongeren, de uitvoering van de motie-Sterk.

Handelingen I 2011-2012, nr. 13 - blz.13-4-34

De heer Beckers (VVD):

De VNG geeft bij herhaling aan dat gemeenten niet in staat zijn om hun ICT-systeem en de daarbij behorende programma's tijdig in te richten. Blijkens het antwoord van de regering naar aanleiding van het nader voorlopig verslag is de regering van oordeel dat de gemeenten per 1 januari aanstaande voldoende gereed kunnen zijn om tot invoering van het wetsvoorstel over te gaan. Toch zullen er, zoals steeds bij dergelijke omvangrijke stelselwijzigingen en veranderingen in de werkprocessen, implementatieknelpunten ontstaan. De kans daarop wordt nog groter als er ook nog eens een omvangrijke wijziging c.q. vernieuwing van het ICT-systeem moet plaatsvinden. Deze extra werkzaamheden komen boven op het gewone werk en dat in een jaarperiode die altijd al extra druk kent. Gaat de invoering per 1 januari c.q. per 1 juli aanstaande in alle gemeenten lukken? De VVD verneemt graag van de staatssecretaris of de regering bereid is in het eerste jaar na invoering de rechtmatigheidstoets richting de gemeenten soepel toe te passen.

Handelingen I 2011-2012, nr. 14 - blz.14-11-39

Staatssecretaris De Krom:

Ik zeg de heer Beckers en met hem de heer Terpstra toe om coulance te betrachten bij bijvoorbeeld de gevolgen die conform de huidige wetgeving zouden optreden als er fouten zijn in de rechtmatigheid in bijvoorbeeld de incidentele aanvullende uitkeringen of als er sprake zou zijn van ernstige tekortkomingen en ik een aanwijzing moet geven. Als dergelijke situaties zich volgend jaar voordoen, ben ik bereid om daarin coulance te betrachten.

De heer Beckers (VVD): En dan is de periode ongeveer een jaar?

Staatssecretaris De Krom: Ongeveer.

Handelingen I 2011-2012, nr. 14 - blz.14-11-48

De heer Beckers (VVD):

De staatssecretaris heeft mij toegezegd dat hij de rechtmatigheidstoets, die door de VVD-fractie wordt gewenst, ook bij de VNG ter sprake zal brengen. Wellicht zal dit de diverse gemeenten stimuleren om te bewerkstelligen dat de invoering van deze wet soepel zal verlopen en dat er dan minder spanning op komt.

Handelingen I 2011-2012, nr. 14 - blz.14-11-49

Staatssecretaris De Krom:

Uit de gesprekken die in het kader van de motie-Sterk over het monitoren van de ICT zijn gevoerd met alle partijen die betrokken zijn bij de gemeentelijke ICT, blijkt dat de automatisering op de rails staat. Is dat een garantie dat het allemaal foutloos gaat lopen? Nee, want er zullen kinderziektes inzitten. Daar zullen we echter in het kader van de coulance rekening mee houden. Dat heb ik de heren Beckers en Terpstra toegezegd. Wij blijven dit ook goed volgen.


Brondocumenten


Historie

  • 10 juli 2012
    nieuwe status: afgevoerd
    Opmerking: de toezegging is afgevoerd in verband met wetsvoorstel 33.277 (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets).
  • 20 december 2011
    toezegging gedaan