32.857

Wijziging van diverse onderwijswetten inzake de registratie van incidentenMet dit wetsvoorstel worden scholen verplicht tot het in stand houden van een registratiesysteem van (gewelds)incidenten.

De registratie is een hulpmiddel voor scholen om te komen tot een goed functionerend veiligheidsbeleid. Verder bestaat de behoefte om op landelijk niveau inzicht te hebben in de mate en de soort van incidenten die zich op scholen voordoen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel (TK 32.857, nr. 2) is bij brief van 11 juli 2013 (TK 32.857, nr. 10) van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

8 augustus 2011

titel

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met de registratie van incidenten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten