33.294

Niet indexeren basiskinderbijslagbedrag per 1 januari 2013 en 1 januari 2014Dit wetsvoorstel strekt er toe af te zien van de wettelijk voorgeschreven indexering van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2013 en 1 januari 2014. Het bedrag voor de basiskinderbijslag wordt in de periode 2013–2014 twee keer geindexeerd in plaats van de wettelijk voorgeschreven vier keer. Deze maatregel is al aangekondigd in de begroting voor het ministerie van SZW voor 2012 (33.000 XV).

Het basiskinderbijslagbedrag wordt jaarlijks op 1 januari en op 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van het algemene prijsniveau. Dit gebeurt aan de hand van de consumentenprijsindex. Door deze maatregel wordt het basiskinderbijslagbedrag met circa 2% minder verhoogd in de jaren 2013–2014 dan wanneer in deze jaren vier keer geïndexeerd zou worden. Het inkomenseffect hiervan is gering.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.294, nr. 2) is op 30 oktober 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA, VVD, 50PLUS, ChristenUnie, D66 en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 november 2012 als hamerstuk afgedaan. GroenLinks, SP en PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

8 juni 2012

titel

Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

18