Eerste Kamer akkoord met fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013De uitwerking van een aantal fiscale maatregelen die zijn aangekondigd in het Begrotingsakkoord 2013 van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie is door de Eerste Kamer geaccepteerd na een debat op maandag 9 en dinsdag 10 juli met staatssecretaris Weekers van Financiën.

De staatssecretaris prees met name de oppositiepartijen D66, GroenLinks en ChristenUnie voor het nemen van verantwoordelijkheid toen de nood aan de man kwam na het verbreken door de PVV van het gedoogakkoord met VVD en CDA in april 2012. Daarmee was volgens hem voorkomen dat de schuldenlast van Nederland was gestegen als gevolg van een hogere rente op staatsleningen.

Bij de hoofdelijke stemming spraken 37 senatoren van VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, D66 en GroenLinks zich uit voor het wetsvoorstel en 31 senatoren van PVV, PvdA, SP, OSF en 50PLUS tegen. Een motie van senator Ester (ChristenUnie) waarin de regering wordt verzocht ook de voor- en nadelen van het fiscaal faciliteren van thuiswerken uit te werken en mee te wegen werd door de indiener aangehouden.

De fiscale maatregelen behelzen per saldo een lastenverzwaring van 5,3 miljard euro o.a. als gevolg van een verhoging van het algemene tarief van de BTW van 19 naar 21% per 1 oktober 2012, een eenmalige heffing van 16% voor werknemers met een inkomen boven €150.000 per jaar en het achterwege laten van de inflatiecorrectie bij de loon- en inkomstenbelasting in 2013.

In het najaar komen nog nadere uitwerkingen van de afspraken over de beperking van de hypotheekrenteaftrek en de onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer. Tot vreugde van de fracties van CDA en VVD zullen deze onderwerpen in aparte wetsvoorstellen worden aangeboden en niet een verzamelpakket belastingmaatregelen of het Belastingplan 2013. Vooral CDA-senator Essers brak een lans voor het aanbieden aan separate fiscale wetsvoorstellen, zodat de senaat elke maatregel op zijn eigen merites kan beoordelen. Staatssecretaris Weekers zegde toe zijn best te doen.

'Onredelijk en onbillijk'

PvdA-woordvoerder Sent liet weten dat haar fractie de werkgeversheffing voor hoog loon 'onredelijk en onbillijk' vindt, omdat de heffing gaat gelden over het loon in 2012 en dus met terugwerkende kracht wordt ingevoerd. Een belangrijk punt van kritiek van de PvdA was ook dat de maatregelen zonder overleg met de sociale partners zijn aangekondigd. "Dit is geen bijdrage aan herstel van vertrouwen", oordeelde senator Sent. Volgens de PvdA pakt het Begrotingsakkoord 2013 slecht uit voor werkgelegenheid en koopkracht. Er had volgens de PvdA moeten worden hervormd in plaats van bezuinigd en de oorzaken van de crisis hadden moeten worden aangepakt in plaats van de symptomen.

Senator Van Boxtel (D66) die het akkoord verdedigde, noemde het jammer dat de PvdA voor geen enkele maatregel een goed woord over heeft gehad. "Er moeten toch bruggen worden geslagen", oordeelde hij. Senator De Boer van GroenLinks sloot zich bij deze cri de coeur aan. Ook vroeg zij of er problemen zijn bij de toepassing van de BTW-vrijstelling voor medische diensten. De staatssecretaris merkte hiertoe op dat steeds meer alternatieve zorgverleners met succes een beroep hebben gedaan op deze vrijstelling en dat het wetsvoorstel daarom beoogt deze vrijstelling alleen nog te verlenen voor BIG-geregistreerden. Beroepsbeoefenaren die niet de toets van het BIG-register hebben doorstaan, zullen in de toekomst dus extra worden belast. De staatssecretaris zegde toe met de minister van VWS te bespreken hoe deze kwestie verder binnen de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg kan worden geregeld.”

Senator Ester (ChristenUnie) oordeelde dat door het akkoord is voorkomen dat Nederland in Europees een flater had geslagen door niet te kunnen voldoen aan de 3% eis inzake het begrotingstekort.

Koopkracht

Senator Reuten (SP) hekelde het gebruik door de regering van andere cijfers dan die van het Centraal Planbureau over de koopkracht. Volgens staatssecretaris Weekers worden de cijfers van het kabinet afgeleid van die het CPB. De SP-senator en de staatssecretaris bleven van mening verschillen over de gevolgen van de lastenverzwaringen. De SP vindt de maatregelen denivellerend. Vooral de lagere inkomens zouden volgens de SP het gelag betalen.

VVD en CDA maakten zich zorgen over de Europeesrechtelijke gevolgen van de afschaffing van de vrijstelling van de kolenbelasting voor elektriciteitsopwekking. Deze fracties vrezen dat dit strijdig zal zijn met de energiebelastingrichtlijn van de EU, maar staatssecretaris Weekers zei dat dit niet het geval is.

Ook sneden de woordvoerders Bröcker (VVD) en Essers (CDA) de aanpassing van de aftrek deelnemingsrente in de vennootschapsbelasting aan. Zij vonden dat de zoveelste aanpassing van de complexe regeling tot onrust leidt bij buitenlandse investeerders en hen kopschuw maakt. Het vestigingsklimaat in Nederland zou niet onder de maatregel mogen lijden en de aftrekbeperkende deelnemingsrente zou het sluitstuk moeten zijn van de renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting.

PVV-senator Van Strien zei dat zijn fractie afwijst dat de gelegenheidscoalitie denkt de overheidsfinanciën alleen met lastenverzwaringen gezond te kunnen maken en aan bezuinigingen op overheidsuitgaven niet denkt. Volgens de PVV zou gesneden kunnen worden in ontwikkelingshulp, afdracht aan de EU, de financiering van de Antillen, vredesmissies, kunstsubsidies en allerlei duurzaamheidsubsidies. Ook zou de overheid met minder ambtenaren toe kunnen vindt de PVV.

Senator Nagel (50PLUS) wijdde zijn inbreng bij het debat aan de gevolgen voor het betaalde voetbal van de eenmalige heffing voor werknemers met een inkomen boven de € 150.000. De KNVB heeft becijferd dat dit een extra kostenpost van 45 miljoen euro betekent. In vergelijking met andere sectoren zou het voetbal onevenredig worden getroffen. Staatssecretaris Weekers was niet van plan de voetbalwereld tegemoet te komen. Hij zei dat voetballers hun clubliefde kunnen tonen door van hun inkomen wat extra's af te staan voor de clubkas. VVD-senator Bröcker wees in dit verband wel op de samenloop van de politiekosten die de regering ook aan de betaald voetbalclubs wil doorberekenen.


Deel dit item: