33.287

Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013Dit voorstel wijzigt een aantal belastingwetten ter uitwerking van het Begrotingsakkoord 2013 (bijlage 2 bij de Voorjaarsnota 2012).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.287, A) is op 21 juni 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks, D66, VVD, CDA, SGP en ChristenUnie stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks en D66 stemden voor. De motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over herziening fiscaal regime inzake kosten woon-werkverkeer (EK 33.287, I) is op 10 juli 2012 door de indiener aangehouden.

Op 26 juni 2012 vond voor de commissie een technische briefing over het wetsvoorstel door medewerkers van het ministerie van Financiën plaats. De motie is op 25 september 2018 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.


Kerngegevens

ingediend

4 juni 2012

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel IV voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013.
  • 2. 
    In afwijking van het eerste lid treedt artikel XIII in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
  • 3. 
    Artikel VI en artikel VII werken terug tot en met 1 juli 2012.

Documenten