T01554

Toezegging Brief mogelijkheden convenant dierenwelzijnsverbetering bij ritueel slachten (31.571)De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Vliegenthart, toe om de Kamer binnen een week een brief te sturen aan de Kamer waarin de mogelijkheden voor een minder vergaand voorstel dan een generiek verbod, in de vorm van een convenant zoals door hem omschreven tijdens de eerste termijn van het debat, worden geschetst.


Kerngegevens

Nummer T01554
Status voldaan
Datum toezegging 13 december 2011
Deadline 21 december 2011
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Kamerleden dr. A. Vliegenthart (SP)
Commissie commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen convenanten
dierenwelzijn
ritueel slachten
Kamerstukken Initiatiefvoorstel-Thieme over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31.571)


Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 12, item 9 - blz. 88-91

Staatssecretaris Bleker:

Mij is gevraagdof ik kan schetsen hoe een minder vergaand voorstel dan het generieke verbod dat nu wordt voorgesteld, eruit zou kunnen zien. Dat heb ik geschetst. Ik kan niet met zekerheid uitspreken dat alle geledingen binnen de geloofsgemeenschappen dat op alle punten aanvaardbaar zouden vinden. Dat zij dan zo. Het is mooi als we de grote meerderheid van de geloofsgemeenschap mee kunnen krijgen in deze stap, want ook van

die zijde dient een beweging te worden gemaakt. Het kan niet van een kant komen. Daarom dient een en ander ook wettelijk verankerd te worden.

De heer Vliegenthart (SP):

De staatssecretaris heeft heel veel gezegd in heel korte tijd. Zou het niet een goed idee zijn dat hij een brief stuurt aan de Kamer waarin hij uitwerkt wat hij zojuist heeft gezegd en waarin hij uiteenzet waarin hetgeen hij nu zegt, verder gaat dan wat er al in de pijplijn zit?

Staatssecretaris Bleker:

Ja.

(...)

Staatssecretaris Bleker:

Voorzitter. Mij is nog een vraag gesteld. De heer Vliegenthart heeft mij gevraagd, nadat ik in mijn tekst had geschetst welke maatregelen allemaal denkbaar zijn in een eventueel convenant, of ik dat ook op schrift kan stellen. Het antwoord daarop is ja. Dat wordt op schrift gesteld; dat hebt u deze week en dat bevat geen andere dingen dan ik in mijn eerste termijn heb geschetst, alleen even netjes opgeschreven, in de goede volgorde.


Brondocumenten


Historie