33.182

Wet versterking bestuur pensioenfondsenDit wetsvoorstel herziet de wettelijke regels voor de governance en medezeggenschap voor pensioenfondsen. Er zijn drie aanleidingen voor deze herziening:

  • versterking van deskundigheid en intern toezicht: het onderzoek van de Commissie Frijns (Commissie Beleggingsbeleid en risicobeheer). De Commissie Frijns heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop het beleggingsbeleid, het risicobeheer, de uitvoering en de governance van pensioenfondsen zich sinds 1990 heeft ontwikkeld in relatie tot de doelstelling en het risicodraagvlak van pensioenfondsen;
  • adequate vertegenwoordiging van alle risicodragers: de verschuiving van het risicodragerschap richting deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden. De Commissie Goudswaard (Commissie Toekomstbestendigheid Aanvullende Pensioenregelingen) concludeert dat werknemers en pensioengerechtigden nu al risico’s lopen ten aanzien van hun pensioenaanspraken en -rechten;
  • stroomlijning van taken en organen: de onduidelijkheid over en overlap van taken van de verschillende organen. In 2008 is onder verantwoordelijkheid van de Sociaal-Economische Raad (SER) onderzoek gedaan naar medezeggenschap en goed pensioenfondsbestuur. Dit heeft geleid tot de rapporten «Eindevaluatie Medezeggenschap Gepensioneerden» en «Inventarisatie Principes voor goed pensioenfondsbestuur». Hoewel deze evaluatie niet bedoeld was als beoordeling, zijn toch knelpunten zichtbaar geworden die de werking van een goede governance in de weg kunnen staan. Zo zijn de taken van de organen van het fonds niet altijd duidelijk. Gevolg hiervan kan zijn dat fondsen moeite hebben met afbakening van verantwoordelijkheden, rollen en taken van de verschillende organen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.182, A) is op 28 mei 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, PvdA en GroenLinks stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juli 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, CDA, GroenLinks en ChristenUnie stemden voor. De leden van de SGP en PvdD waren niet aanwezig bij deze stemming.

Op 4 juni 2013 vond voor de Commissie SZW een technische briefing over het wetsvoorstel door medewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid plaats.


Kerngegevens

ingediend

22 februari 2012

titel

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. 


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-105] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-105] documenten