33.403

Overige fiscale maatregelen 2013



Naast het wetsvoorstel Belastingplan 2013 (33.402) bevat dit wetsvoorstel overige fiscale maatregelen waarvoor inwerkingtreding per 1 januari 2013 of per een vroegere datum wenselijk is.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.403, A) is op 20 november 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV en OSF stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2012

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2013, met dien verstande dat:

Met betrekking tot de heffing van kansspelheffing over tijdvakken die voor 1 januari 2013 zijn geëindigd:

  • 1. 
    Artikel 33f, derde tot en met zesde lid, van de Wet op de kansspelen, zoals dit luidde op 31 december 2012, van toepassing blijft;
  • 2. 
    Artikel 33f, derde tot en met zesde lid en achtste lid, van de Wet op de kansspelen niet van toepassing is.

Aanmaningen of dwangbevelen die door de ontvanger, bedoeld in artikel 33f, zevende lid, van de Wet op de kansspelen, zoals dit luidde op 31 december 2012, voor 1 januari 2013 zijn verzonden, onderscheidenlijk uitgevaardigd, geacht worden te zijn verzonden, onderscheidenlijk uitgevaardigd, door het met ingang van 1 januari 2013 bevoegde bestuursorgaan;

Artikel XVII, onderdeel B, voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot tegemoetkomingen waarvoor een verzoek om opgaaf is gedaan op of na 1 januari 2013;

Artikel XXV, onderdelen A, B en C, toepassing vindt voordat de artikelen II, onderdeel D, III, onderdeel K, en XXX, onderdeel G, van de Wet uniformering loonbegrip worden toegepast;

Artikel XXVI, onderdelen Ba en C, toepassing vindt voordat de artikelen XXVIII,

onderdeel E, en XXXIV van het Belastingplan 2012 worden toegepast

  • Artikel XIV, onderdeel A, werkt terug tot en met 1 januari 2012.
  • Artikel XIII, onderdeel A, werkt terug tot en met 20 juli 2012.

Documenten