33.141

Wijziging regeling ouderbijdrage peuterspeelzaal bij deelname aan voorschoolse educatie en wijziging schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taalArtikel 166, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs (WPO) wordt zodanig gewijzigd, dat de wettelijke maximering van de ouderbijdrage voorschoolse educatie alleen geldt voor ouders van doelgroepkinderen, zoals tot 1 januari 2011 ook het geval was.

Ten slotte wijzigt dit wetsvoorstel tevens artikel 165 van de WPO waarmee wordt geregeld dat de schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal alleen nog nodig is wanneer de activiteiten ter bevordering van de Nederlandse taal volledig buiten de reguliere onderwijstijd plaatsvinden.

De Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid is gepubliceerd in het Staatsblad 2010, nummer 296.  

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft dit wetsvoorstel bij brief (TK, 8) van 13 juli 2018 ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

17 januari 2012

titel

Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid (Stb. 2010, 296) in verband met wijziging van de regeling van de ouderbijdrage aan de peuterspeelzaal bij deelname van een kind aan voorschoolse educatie en van de Wet op het primair onderwijs in verband met wijziging van de schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en kan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip


Documenten

8