33.498

Invoering adolescentenstrafrechtDit wetsvoorstel voert in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de berechting en bestraffing van jeugdigen en jongvolwassenen het adolescentenstrafrecht in. Met adolescenten worden bedoeld jeugdigen en jongvolwassenen van 15 tot 23 jaar. Het kabinet wil de toepassing van het sanctiestelsel voor jeugdigen bij jongvolwassenen toepassen, wanneer dit gelet op de ontwikkelingsfase van de jongvolwassene, de meest effectieve manier is om het gedrag positief te beïnvloeden. En daarmee de adolescent stimuleren een verantwoorde rol in de samenleving op zich te nemen.

Met dit voorstel wordt het mogelijk om een sanctie uit het gewone strafrecht toe te passen bij een minderjarige en een sanctie uit het pedagogische sanctiepakket van het jeugdstrafrecht bij een jongvolwassene. Hierdoor komt er flexibiliteit rond sancties voor criminele adolescenten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.498, A) is op 4 juni 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 november 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, D66 en 50PLUS stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

5 december 2012

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten