33.558

Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (2013)Het wetsvoorstel regelt de wettelijke verankering van de taken van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) en de Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling (Stichting Cito) en de samenvoeging van de subsidiering van algemene begeleidings- en ontwikkelingsactiviteiten en kortlopend veldonderzoek met ander onderwijsonderzoek.

SLO en Cito krijgen wettelijke taken om respectievelijk de leerplankaders, waarin de onderwijsinhoud wordt vastgelegd, en de centrale toetsen en examens te ontwikkelen. Verder worden verbeteringen aangebracht ten aanzien van de openbaarmaking van verzamelde gegevens en de overdracht van intellectueel eigendom.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.558, A) is op 25 juni 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, CDA, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 september 2013 als hamerstuk afgedaan. De fracties van de ChristenUnie en de SGP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

25 februari 2013

titel

Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (20..))

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten