31.731

Integraal wetgevingsbeleidDit dossier bevat Kamerstukken over het integraal wetgevingsbeleid van de regering.

De nota "Vertrouwen in wetgeving" (TK 31.731 nrs. 1 en 2) bevat een programma voor een integraal wetgevingsbeleid. De nota vormt de vertaling van het beleidsprogramma "Samen werken, samen leven" in een integraal wetgevingsbeleid dat uitgaat van vertrouwen in burgers, bedrijfsleven en professionals en omgekeerd van het vertrouwen dat de samenleving moet kunnen stellen in de wet en de zorgvuldige uitvoering ervan.

Het integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) (TK 31.731 nr. 6) is een werkwijze voor het integraal beoordelen en verantwoorden van de kwaliteitsaspecten van beleid en regelgeving om de kwaliteit van beleid en wetgeving te verbeteren.


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft de nota (TK 31.731, nr. 1) en het advies van de Raad van State en het nader rapport (TK 31.731, nr. 2) samen met de briefwisseling over het rapport van de Visitatiecommissie Juridische Functie en Wetgeving (commissie-Hoekstra) (EK 31.700 VI, B en EK 31.700 VI, C) behandeld tijdens het beleidsdebat "Wetgevingskwaliteit" dat plaatsvond op 10 februari 2009. Dit debat werd gehouden in het kader van de behandeling van de Begroting Justitie 2009 (31.700 VI).

kwaliteit van beleid en wetgeving

De commissie bespreekt de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 25 juni 2021 over versterking van de kwaliteit van beleid en wetgeving (EK, I) na de bespreking in het najaar van de bevindingen van de Werkgroep zelfevaluatie naar aanleiding van het rapport "Ongekend onrecht".

vooruitlopen op wetgeving

De commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) heeft op 12 juni 2012 de notitie van Hoekstra over "vooruitlopen op wetgeving" en de brief vastgesteld. De notitie en de brief zijn doorgestuurd aan het College van Senioren.


Kerngegevens

begonnen

6 oktober 2008

titel

Integraal wetgevingsbeleid

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door


Documenten