29.449

Nederlandse corporate governance code (Tabaksblat code)Deze brief bevat de kabinetsreactie op het rapport van de commissie corporate governance (commissie Tabaksblat). Corporate governance (behoorlijk bestuur) is het efficiënte toezicht op het bestuur van beursgenoteerde vennootschappen. Het kabinet heeft de code aangewezen als gedragscode voor beursgenoteerde vennootschappen. Dit betekent dat deze vennootschappen in hun jaarverslag moeten aangeven in hoeverre de code wordt nageleefd de zogenaamde 'pas toe of leg uit'-regel. De code bevat richtlijnen over onder andere het maximum aantal commissariaten dat iemand mag vervullen, de hoogte van ontslagvergoedingen en de invloed van aandeelhouders.

De commissie-Tabaksblat is ingesteld mede naar aanleiding van de grote boekhoudschandalen in Amerika en Europa. Het kabinet is van oordeel dat de code corporate governance een bijdrage levert aan het herstel van het vertrouwen bij beleggers en het brede publiek in de integriteit van bestuurders, commissarissen en financiële marktpartijen.

De wettelijke basis voor de aanwijzing is vastgelegd in de Aanpassing van de structuurregeling (28.179) die op 1 oktober 2004 in werking is getreden. De concept Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is op 7 oktober 2004 aan de Kamers voorgelegd.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Justitie heeft over deze ontwerp AMvB (TK 29.449, nr. 3 met bijlage) een aantal vragen gesteld aan de minister. De vragen en antwoorden zijn opgenomen in het op 24 november 2004 uitgebrachte verslag van een schriftelijk overleg.

De AMvB is op 1 januari 2005 in werking getreden (Stb. 2004, 747).


Kerngegevens

begonnen

1 maart 2004

titel

Nederlandse corporate governance code (Tabaksblat code)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening


Documenten