33.776 (R2015)

Intrekking Machtigingswet instelling visserijzone inzake vaststelling van de zeegrenzen van het KoninkrijkMet de inwerkingtreding van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone voor Aruba en de Nederlandse Antillen op 1 september 2010 is de noodzaak voor de Machtigingswet instelling visserijzone komen te vervallen.

De exclusieve economische zone van het Koninkrijk omvat nagenoeg geheel het gebied van de visserijzone. Het enkele verschil tussen de oppervlakte van het gebied van de visserijzone en de exclusieve economische zone betreft de visserijzone voor de Nederlandse kust in de Noordzee. De visserijzone strekt zich uit vanaf de basislijnen van de territoriale zee, terwijl de exclusieve economische zone zich uitstrekt vanaf de grens van de territoriale zee van Nederland.

Wat betreft de Caribische delen van het Koninkrijk volgen de buitengrenzen van beide zones de met andere Staten overeengekomen grenslijnen of, indien nog geen grenslijn met andere Staten is overeengekomen, de middellijn.

De binnengrenzen van beide zones worden gevormd door buitengrenzen van de territoriale zee van de Caribische delen van het Koninkrijk.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK nr. 2) is op 14 november 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 december 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

17 oktober 2013

titel

Intrekking van de Machtigingswet instelling visserijzone en wijziging van enkele andere wetten die verband houden met de vaststelling van de zeegrenzen van het Koninkrijk

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werkt wat betreft de artikelen V en VI terug tot en met 10 oktober 2010.


Documenten

10