T01797

Toezegging Overzicht gedelegeerde regelgeving en stand van zaken (32.862)De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Martens (CDA), Slagter-Roukema (SP) en Vos (GroenLinks) toe binnen een week een overzicht te geven van de gedelegeerde regelgeving gerelateerd aan de invoering van het Basisnet en de stand van zaken van deze regeling.


Kerngegevens

Nummer T01797
Status voldaan
Datum toezegging 2 juli 2013
Deadline 9 juli 2013
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Kamerleden Drs. M.J.Th. Martens (CDA)
drs. T.M. Slagter-Roukema (SP)
Ir. M.B. Vos (GroenLinks)
Commissie commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen besluit
externe veiligheid
overzicht
regelgeving
risico's
Kamerstukken Wet basisnet (32.862)


Uit de stukken

Handelingen I 2012-2013, nr. 33-2, p. 5

Mevrouw Slagter-Roukema (SP): In de discussie in de Tweede Kamer en ook in het voorbereidend onderzoek in deze Kamer is er naar aanleiding van vragen van het CDA op gewezen dat de hoofdelementen van het basisnet en wat daarmee samenhangt nader geregeld worden in verschillende ministeriële regelingen en AMvB's. De memorie van antwoord geeft ons weliswaar een overzicht, maar mijn fractie beoordeelt dat als onvoldoende duidelijk en volledig.

Er komen regels die samenhangen met dit wetsvoorstel: regels die nadere invulling geven aan de begrippen risicoruimte en risicoplafonds. Er komen ook regels op basis van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer: regels met betrekking tot de wenselijkheid van de ruimtelijke ontwikkelingen langs het basisnet en tot slot regels met betrekking tot de veiligheid en de rechten van de omwonenden, bijvoorbeeld de saneringsregeling en mogelijkheden van inspraak/beroep.

Is de staatssecretaris bereid, deze Kamer een compleet en duidelijk overzicht te sturen van alle gedelegeerde regelgeving die te maken heeft met de invoering van het basisnet?  En: wat is nog in voorbereiding, waar kijkt de Raad van State nog naar en wat is al voorgehangen? Wij willen graag inzicht krijgen in de samenhang van alle wet- en regelgeving rondom de invoering van het basisnet.

Handelingen I 2012-2013, nr. 33-2, p.7

Mevrouw Vos (GroenLinks): De Wet basisnet regelt alleen de vervoerscomponent. Juist de verbinding met de ruimtelijke-ordeningscomponent is cruciaal en zal ook winst opleveren. Hoe zal de verbinding tussen de Wet basisnet en de toekomstige AMvB Besluit externe veiligheid transportroutes, waarin de ruimtelijke aspecten geregeld worden, gewaarborgd worden?

Handelingen I 2012-2013, nr. 33-9, p.51

Staatssecretaris Mansveld: Mevrouw Slagter vraagt om een compleet en duidelijk overzicht van alle regelgeving die samenhangt met de invoering van het basisnet. Ik kan mij goed voorstellen dat het lastig is om vat te krijgen op het geheel van regels op basis van de Wet basisnet en het Besluit externe veiligheid transportroutes. In aanvulling op hetgeen ik hierover heb gemeld in de memorie van antwoord zal ik deze Kamer daarom een schematisch overzicht toesturen met een toelichting op de stand van zaken per onderdeel.

Handelingen I 2012-2013, nr. 33-11, p.69

Mevrouw Slagter-Roukema (SP) :De staatssecretaris heeft ons voor volgende week een overzicht toegezegd. Ik vind het prettig om daarop te wachten. Dan kunnen wij volgende week tot afhandeling komen.

Staatssecretaris Mansveld: De informatie is voor de stemming bij de Kamer. 


Brondocumenten


Historie