T01834

Toezegging Rapport van de commissie-De Leeuw ( C )De Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Bröcker (VVD), Ester (ChristenUnie), Flierman (CDA) en De Graaf (D66), toe het rapport van de commissie-De Leeuw over zelfstandige bestuursorganen naar de Kamer te sturen en de conclusies die het kabinet verbindt aan het rapport in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk aan de Kamer mee te delen.


Kerngegevens

Nummer T01834
Status voldaan
Datum toezegging 21 januari 2014
Deadline 1 januari 2015
Verantwoordelijke(n) Minister voor Wonen en Rijksdienst
Kamerleden Mr. W.L.J. Bröcker (VVD)
Dr. P. Ester (ChristenUnie)
Dr. A.H. Flierman (CDA)
Mr. Th.C. de Graaf (D66)
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen doorlichting
ZBO
Kamerstukken Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (C)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2012/13, C, I, p. 7

Het kabinetsbeleid, dat aantal en diversiteit van ZBO’s niet onnodig wordt vergroot, wordt nu – in het kader van het regeerakkoord – verder aangescherpt en herijkt. Dat gebeurt onder meer via de hiervoor genoemde doorlichting van ZBO’s. In deze doorlichting wordt nagegaan of de ZBO-vorm voor deze organisaties nog steeds de meest geëigende vorm is. Dat onderzoek kan voor individuele ZBO’s leiden tot een wijziging in bestuursvorm en sturing via aanpassing van de betreffende instellingswetten. Het is niet uitgesloten dat de resultaten van deze doorlichting ook aanleiding zullen geven tot aanpassing van de Kaderwet ZBO’s. De doorlichting zal naar verwachting in mei a.s. gereed zal zijn. Het kabinet zal te zijner tijd met een standpuntbepaling komen.

(...)

Kamerstukken I 2012/13, C, I, p. 14-15

Ten aanzien van de door de onderzoekscommissie bepleite helderheid inzake het complexe geheel aan uitvoeringsorganisaties en de wens dat het beleid ten aanzien van ZBO’s en staatsdeelnemingen wordt herijkt (aanbeveling 3), wijst het kabinet op de (lopende) doorlichting van ZBO’s, waarbij bekeken wordt of de ZBO-vorm voor deze organisaties nog steeds de meest geëigende vorm is. Het kabinet zal na de doorlichting een standpunt bepalen.

(...)

Handelingen I 2013-2014, nr. 16, item 5 - blz. 39

De heer Flierman (CDA): Wat betreft de zelfstandige bestuursorganen wordt verwezen naar een lopende doorlichting. Inmiddels is er in ieder geval vanuit ABDTOPConsult een notitie over dit thema beschikbaar, een rapport dat overigens nog behoorlijk kritisch is over de manier waarop de departementen "hun" zbo's en agentschappen aansturen. Komt er een reactie op dat rapport naar de Kamers van het parlement?

(...)

Handelingen I 2013-2014, nr. 16, item 5 - blz. 47

De heer Bröcker (VVD): Mijn fractie is positief over de doorlichting en evaluatie van zbo-land, met het doel om meer consistentie, doelmatigheid en helderheid over de ministeriële verantwoordelijkheid te krijgen. Bij de voorbereiding heb ik gezien dat er vorig jaar een rapport-De Leeuw is toegezegd over deze doorlichting van alle zbo's. Is dit rapport al gepubliceerd? De heer Flierman verwees ernaar, dus blijkbaar circuleert het al.

(...)

Handelingen I 2013-2014, nr. 16, item 5 - blz. 49

De heer De Graaf (D66): Het wachten is nu alleen nog op de doorlichting van de zelfstandige bestuursorganen. In de Hervormingsagenda Rijksdienst van 22 mei 2013 werd al gewag gemaakt van deze doorlichting door ABDTOPconsult. Ik ben vervolgens het spoor bijster geraakt. Is het rapport er al en zo ja, is het ook al publicabel? Ik hoop dat de ministers ons daarover duidelijkheid kunnen geven.

(...)

Handelingen I 2013-2014, nr. 16, item 5 - blz. 54

De heer Ester (ChristenUnie): De minister geeft in de kabinetsreactie voorts aan dat het rapport van de lopende doorlichting van zbo's in mei, van het vorig jaar dus, gereed zou zijn. Publicatie heeft evenwel, voor zover wij weten, nog niet plaatsgevonden. Kan de minister de status van dit rapport met ons delen? Wat zijn de conclusies en kan het rapport worden vrijgegeven?

(...)

Handelingen I 2013-2014, nr. 16, item 5 - blz. 55

De heer Ester (ChristenUnie): Het wachten is op dit moment op de uitkomsten van de commissie-De Leeuw, die in opdracht van het kabinet een advies uitbrengt over de toekomst van de zbo's. Er zijn geruchten dat deze commissie een groot aantal diensten hun zbo-status zal ontnemen. Dat zal een enorme operatie worden. Kan de minister ons aangeven wat de richting van denken is?

(...)

Handelingen I 2013-2014, nr. 16, item 5 - blz. 63

Minister Blok: Dan kom ik op de gestelde vragen over de zbo's en het rapport van de heer De Leeuw. Het rapport van de heer De Leeuw is een ambtelijke notitie. Er is voor mij echter geen reden om deze niet aan de Kamer toe te sturen. Het was en is nog steeds mijn voornemen om de conclusies die het kabinet verbindt aan het rapport, in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk aan de Kamer mee te delen. Ook hierbij probeer ik te voorkomen dat we te veel communicatiemomenten hebben, maar ik ben graag bereid om, vooruitlopend daarop, het rapport met de Kamer te delen.

(...)

Minister Blok: De heer Ester en de heer Kox vroegen wat mijn verwachting is, mede naar aanleiding van het rapport van de heer De Leeuw, voor de ontwikkeling van zbo's. De heer Kox had het zelfs over een zbo-soep. Wellicht hebt u in het regeerakkoord gelezen dat onze basishouding ten aanzien van zbo's terughoudend is. We houden de bestaande zbo's ook bewust tegen het licht. De uitslag daarvan zal ik in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk met u delen.

(...)

Handelingen I 2013-2014, nr. 16, item 5 - blz. 65-66

De heer Bröcker (VVD): Ik vraag mij af of wij dit debat wel op het juiste moment voeren. Een aantal mensen in deze zaal heeft het rapport-De Leeuw gelezen. Ik heb er alleen verwijzingen naar gezien. Ik heb bepaalde conclusies gezien in de reactie van het kabinet op de aanbevelingen van de commissie. De minister zegt dat hij het rapport graag met de Kamer wil delen, dat wij daarover wel een keer kunnen praten en dat hij in het jaarverslag zal melden welke keuzes het kabinet heeft gemaakt. Ik vind dat vanavond een beetje een moeizame discussie. Als wij de discussie te vroeg voeren, zullen wij een ander moment moeten prikken om hierover op een goede manier met elkaar te kunnen overleggen. Op dit moment kan ik er eigenlijk niet mee uit de voeten, als ik dat mag zeggen.

Minister Blok: De heer Bröcker wordt op zijn wenken bediend, want het hele rapport van de heer De Leeuw en de consequenties die het kabinet eraan verbindt, worden aan de Kamer toegestuurd. Vervolgens kan hij zelf beoordelen wanneer en hoe wij daarover het debat voeren.

(...)

Handelingen I 2013-2014, nr. 16, item 5 - blz. 79

De heer Bröcker (VVD): Dan de discussie over de zbo's. Ik heb het desbetreffende punt even bij interruptie genoemd. Ik had mij er ook best redelijk op voorbereid en ook in de fractie hebben we erover gesproken. Het rapport-De Leeuw circuleert blijkbaar. Het is in de markt en er wordt mee gewerkt. Ik zou graag van de minister voor Wonen en Rijksdienst een korte beschrijving krijgen van het rapport en het proces waar de regering op dit moment in zit. Het element publiek belang speelt per definitie als je praat over zbo's en agentschappen, maar daarnaast is van belang de vraag hoe we omgaan met toezicht en hoe extern toezicht zich verhoudt tot de ministeriële verantwoordelijkheid. Ik denk dat daar nog wel het nodige over te zeggen valt. Ik zou daarmee niet willen wachten totdat we volgend jaar mei bij het jaarbericht vernemen welke keuzes gemaakt zijn. Ik zou graag in een wat eerder stadium hierover wat willen horen van minister Blok.

(...)

Handelingen I 2013-2014, nr. 16, item 5 - blz. 82

De heer Ester (ChristenUnie): Overigens dank ik de minister voor het zullen toezenden van het rapport van de commissie-De Leeuw, althans de versie die nu voorligt. Mijn fractie betreurt het dat het commissierapport niet voorlag bij de bespreking van de kabinetsreactie van vandaag; dat deel ik met de heer Bröcker. Wij ervaren dat toch als een informatieachterstand. Het heeft het debat ook onnodig belast.

(...)

Handelingen I 2013-2014, nr. 16, item 5 - blz. 84

De heer Bröcker (VVD): Dan nog iets over het rapport van de heer De Leeuw en het zbo-traject. Ik heb gevraagd hoe het staat met het verdere proces. Misschien kan minister Blok daar nog iets over zeggen. We krijgen het rapport, maar minister Blok gaf ook aan dat er de komende maanden nog discussiemomenten zullen zijn over het zbo-traject, de doorlichting en de ideeën van de regering om te komen tot aanpassingen.

(...)

Minister Blok: Voorzitter. Het rapport van de commissie-De Leeuw kan wat mij betreft per ommegaande naar de Kamer toe. Het is dan aan de Kamer om te beoordelen wanneer zij daarover wil spreken. Ik heb over de implementatie al aan de Tweede Kamer gemeld dat ik die mee zou nemen in de rapportage bedrijfsvoering, maar dat laat onverlet dat deze Kamer mij voor die tijd kan aanspreken op de bevindingen van de commissie-De Leeuw.


Brondocumenten


Historie