In dit wetsvoorstel wordt een aantal wijzigingen van puur technische aard in de volgende onderwijswetten doorgevoerd: de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de expertisecentra (WEC), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), de Wet op het onderwijstoezicht (WOT), de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 (Wet SLOA 2013).

Het gaat bij al deze wijzigingen om het herstellen van een aantal wetstechnische gebreken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.060, nr. 2) is op 4 december 2014 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 december 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

27 oktober 2014

titel

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het herstel van enkele wetstechnische gebreken (Reparatiewet OCW 2015)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld
  • 2. 
    Artikel I, onderdeel B, werkt terug tot 1 augustus 2014

Documenten