34.123

Wet hergebruik van overheidsinformatieDit wetsvoorstel implementeert EU-richtlijn 2013/37/EUPDF-document over het hergebruik van overheidsinformatie in Nederlandse regelgeving. Hiermee worden, op advies van de Raad van State, de regels die gaan over het hergebruik van openbare overheidsinformatie nu in een eigen wet ondergebracht.

Met dit voorstel moeten archieven, musea en (universiteits)bibliotheken meewerken aan het hergebruik van overheidsinformatie. Ook moet een verzoek om hergebruik altijd, behalve als er sprake is van een uitzonderingssituatie, worden ingewilligd. De hoogte van een eventuele vergoeding voor het beschikbaar stellen van de informatie mag niet hoger zijn dat de daadwerkelijke kosten. Organisaties die kostendekkend moeten werken zoals het Kadaster, de Dienst Wegverkeer (RDW) en de Kamer van Koophandel mogen wel hogere tarieven vragen. Tenslotte moet digitale informatie voortaan in een open en machineleesbaar formaat aangeboden worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.123, A) is op 9 juni 2015 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 juni 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

12 januari 2015

titel

Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten