34.144

Vervallen RMC-functie met betrekking tot voortijdig schoolverlaten in Caribisch NederlandDoelstelling van dit wetsvoorstel is het vervallen van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten (RMC-functie) in de Wet voortgezet onderwijs BES (WVO BES) en in de Wet educatie en beroepsonderwijs BES (WEB BES).

De RMC-bepalingen in deze wetten kunnen vervallen omdat in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba - BES), in aanvulling op de leerplicht en kwalificatieplicht, al een voorziening is getroffen met hetzelfde oogmerk als de RMC-functie. Dit is bepaald in de Wet Sociale Kanstrajecten BES (WSKJ BES). Scholen moeten voortijdig schoolverlaters melden bij de RMC-functie, die hen registreert en actie onderneemt om de jongeren terug te plaatsen in het onderwijs of te begeleiden naar werk.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.144, nr. 2) is op 23 april 2015 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 26 mei 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

5 februari 2015

titel

Aanpassing van diverse BES-onderwijswetten inzake het vervallen van de RMC-functie met betrekking tot voortijdig schoolverlaten in Caribisch Nederland

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Hoofdlijnen

Volgens de WSKJ BES is een kanstraject gericht op:

  • de persoonlijke ontplooiing;
  • het leggen van een brede basis van algemene kennis en algemene en sociale vaardigheden;
  • het leggen van een basis voor de bereidheid tot voortdurende persoonlijke ontwikkeling en uitbreiding van beroepsvaardigheden;
  • het ontwikkelen van de nodige attitudes en vaardigheden om zich in een werkkring te kunnen handhaven;
  • het verwerven van kennis van Papiaments of Engels, Nederlands, Spaans, rekenen, en het verwerven van computervaardigheden en praktische vaardigheden.

Documenten

12