34.268

Herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en trekt de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in. Hiermee wordt de adviesfunctie van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) overgedragen aan de Raad voor het openbaar bestuur (Rob).

Met dit wetsvoorstel komt er een meer integrale advisering op het gebied van de financiële en bestuurlijke verhoudingen. De Rfv wordt opgeheven.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 24 januari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, SGP, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 maart 2017 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

25 augustus 2015

titel

Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten