34.331

Aanpassingswet studiefinanciering BESAanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES als gevolg van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, de verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen.

Deze aanpassingswet wijzigt de volgende onderwijswetten: de Wet studiefinanciering BES (WSF BES), de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet educatie en beroepsonderwijs BES en de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 20 december 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 16 oktober 2018 als hamerstuk afgedaan.

De behandeling van dit wetsvoorstel vond verder plaats met de novelle Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES (34.968).


Kerngegevens

ingediend

29 oktober 2015

titel

Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en werkt wat betreft artikel V, onderdeel B, terug tot en met 1 september 2015.


Hoofdlijnen

Verder zijn er twee kleine beleidsmatige wijzigingen en een technische verbetering toegevoegd aan het wetsvoorstel. Deze voorstellen passen thematisch (studiefinanciering) of territoriaal (Caribisch Nederland) bij dit wetsvoorstel zijn om de hierna genoemde redenen bij deze gelegenheid toegevoegd aan dit wetsvoorstel. Het gaat om de volgende drie onderwerpen, die zijn toegelicht in het algemeen deel en het artikelsgewijze deel van de memorie van toelichting.

  • Verlenging overgangsbepaling onderwijshuisvesting Caribisch Nederland; zie de artikelen II, III en IV, van het wetsvoorstel en paragraaf 3.1 van de memorie van toelichting. Door de wijziging ruim tevoren door te voeren, wordt gezorgd dat de wetgeving tijdig in overeenstemming wordt gebracht met de actuele planning van de nog lopende bouwprojecten.
  • Verhoging boete voor onterecht bezit reisproduct in de Wet studiefinanciering 2000; zie artikel V, onderdelen A en C, van het wetsvoorstel en paragraaf 3.2 van de memorie van toelichting. Recente gegevens over de aantallen personen en de duur van hun onterecht kaartbezit leidt tot de conclusie dat de verbetering van de communicatie onvoldoende helpt om het onterecht bezit van het reisproduct terug te dringen. Er moet daarom snel op een andere manier worden ingegrepen. Door de voorgestelde verhoging ruim voor de beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2017 in de wet te verankeren kunnen studenten er tijdig op anticiperen, kan DUO er uitgebreid over communiceren en heeft de maatregel de maximale ruimte om preventief te werken.
  • Technische verbetering van artikel 5.2 van de Wet studiefinanciering 2000; zie artikel V, onderdeel B, van het wetsvoorstel en paragraaf 3.2 van de memorie van toelichting. Omdat deze wijziging wordt voorgesteld met terugwerkende kracht, is snelle inwerkingtreding geboden.

Documenten

37