Stemming motie Wet algemeen pensioenfondsVerslag van de vergadering van 22 december 2015 (2015/2016 nr. 15)

Aanvang: 23.20 uur

Status: gerectificeerd


Stemming motie Wet algemeen pensioenfonds

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds,

te weten:

de motie-Oomen-Ruijten c.s. over een gelijke btw-behandeling (34117, 34320, letter H).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


De heer Van de Ven (VVD):

Mevrouw de voorzitter. De VVD-fractie sluit zich aan bij de uitleg van de staatssecretaris van de motie-Oomen.

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Oomen-Ruijten c.s. (34117, 34320, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.


Alvorens ik de vergadering sluit, memoreer ik dat Peter van Dijk vandaag voor het laatst aanwezig is als vervanger van Gabriëlle Popken, die na het kerstreces haar werkzaamheden zal hervatten. Ik dank de heer Van Dijk voor zijn bijdrage de laatste maanden aan het werk van de Eerste Kamer.

Ik wens iedereen een heel goed reces.