T02171

Toezegging De Kamer informeren over de uitkomsten van de klimaatconferentie in Parijs en de gevolgen daarvan voor Nederland (34.199)De minister van Economische Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Huijbregts-Schiedon (VVD) en Pijlman (D66), toe dat in januari een brief aan de Kamer wordt gestuurd, waarin staat wat de uitkomsten van de conferentie in Parijs zijn en wat de gevolgen daarvan zijn voor Nederland.


Kerngegevens

Nummer T02171
Status voldaan
Datum toezegging 22 december 2015
Deadline 1 juli 2016
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden W.H. Huijbregts-Schiedon (VVD)
Drs. H.J. Pijlman (D66)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen klimaatconferentie
Parijs
Kamerstukken Elektriciteits- en gaswet (34.199)


Uit de stukken

Handelingen I 2015-2016, nr. 15, item 3, blz. 12

Mevrouw Huijbregts-Schiedon (VVD):

(...)

De doelstellingen in het energieakkoord zijn ambitieus, vooral in tijd gemeten. Daarom steunt de VVD het streven van de minister om deze wet per 1 januari in te laten gaan. Zij plaatst echter wel wat kanttekeningen bij de souplesse — of liever het af en toe ontbreken daaraan — bij de overgangstermijn die bedrijven wordt gegund om een aantal van hun activiteiten af te bouwen of om te zetten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de kwestie van de laadpalen. Alle beetjes helpen om de enorme opgave die is overeengekomen in het klimaatakkoord van vorige week te realiseren. Kan de minister aangeven welke consequenties dat akkoord zal hebben voor onze nationale energietransitie?

Handelingen I 2015-2016, nr. 15, item 11, blz. 3-33

Minister Kamp:

(...)

Wij zullen begin 2016 een brief aan de Kamer sturen over de uitkomsten van de conferentie in Parijs en de gevolgen daarvan voor Nederland. Ook mevrouw Huijbregts heeft daarnaar gevraagd. (...)

(...)

De heer Pijlman (D66):

Voorzitter. De minister heeft buitengewoon uitgebreid antwoord gegeven op vragen over allerlei aspecten van dit wetsvoorstel. Je zou het bijna vergeten: het gaat om meer dan het groepsverbod. In mijn betoog in eerste termijn ging ik in op de akkoorden van Parijs. De minister zei daarover — dat is buitengewoon positief — dat we met het energieakkoord op schema liggen, maar dat "Parijs" nadere stappen veronderstelt. Ik vraag hem: wanneer komt het kabinet met die nadere stappen naar de Kamer?

(...)

Minister Kamp:

De heer Pijlman vroeg mij wanneer de nadere stappen worden gezet naar aanleiding van "Parijs". (...) In januari komt er van onze kant een brief naar het parlement waarin wij aangeven wat wij zelf denken dat wij ermee moeten gaan doen. (...)


Brondocumenten


Historie