34.497

Vaststelling tarieven 2017 voor opslag duurzame energieDit voorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 de hoogte vast te stellen van de tarieven in de Wet opslag duurzame energie.

De Wet opslag duurzame energie (Wet ODE) is een heffing op het verbruik van aardgas en elektriciteit die met ingang van het jaar 2013 is geïntroduceerd. De opbrengst van deze heffing dient ter financiering van de uitgaven voor SDE+ (Stimulering van Duurzame Energie). De tarieven in de Wet ODE worden steeds vooraf bij wet vastgesteld aan de hand van de vooraf geraamde uitgaven voor de SDE+. Deze tarieven staan op dit moment daarom al vast voor de periode 2013 tot en met 2016. Met dit voorstel worden de tarieven voor het jaar 2017 vastgesteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, B) is op 22 november 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.


Kerngegevens

ingediend

14 juni 2016

titel

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 12, eerste lid van de Wet raadgevend referendum treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2017. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2016, treedt zij in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten