Dinsdag 13 september 2016, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.34302 / 34360, V follow-up novelle Belastingplan 2016

Uitvoering toezegging om met een brief te komen waarin wordt geschetst hoe een verschuiving van rijksbelastingen naar gemeentebelastingen vormgegeven zou kunnen worden

Inbreng voor schriftelijk overleg

5.T02186

Toezegging Lichte bankenvergunning / light licentie (34.300)

Bespreking van de brief van de minister van Financiën van 1 september 2016 over de uitkomsten van de analyse naar de mogelijkheden om toetreding tot de Nederlandse financiële sector van nieuwe spelers te verbeteren (34300, AJ)

6.T02191

Toezegging Effect klimaatverandering en het uitfaseren van fossiele brandstoffen op o.a. de financiële sector en de overheidsfinanciën (34.300)

Bespreking van de brief van de minister van Financiën van 1 september 2016 over de DNB-studie 'Tijd voor Transitie' (34300, AK)

7.Halfjaarlijks rappel toezeggingen en actualisatie van de toezeggingenregistratie

Bespreking verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën van 2 september 2016 (34300 IX, F)

10.Inventarisatie van behoefte aan een informatieve bijeenkomst over blockchaintechnologie

11.Inventarisatie deelname interparlementaire conferentie inzake Stabiliteit, economische coördinatie en bestuur (16-18 oktober, Bratislava)

Bespreking

13.Rondvraag


Korte aantekeningen