Deze nota (TK 34.300, nr. 1) bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid van de regering voor 2016. In de Miljoenennota is ook het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2016. Daarnaast is in dit dossier ook de Macro Economische Verkenning (MEV) 2016 van het Centraal Planbureau opgenomen.


Stand van zaken

De Algemene politieke beschouwingen (Apb) in de Eerste Kamer vonden plaats op 13 oktober 2015. Tijdens dit debat zijn elf moties ingediend.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bij brief van 22 maart 2016 (EK 33.623, K) gereageerd op het verslag van het schriftelijk overleg met de ministers van SZW en van Economische Zaken van 4 maart 2016 (EK 34.300, AA) over de uitvoering van de motie-De Graaf (D66) c.s. over evenwichtiger verhoudingen tussen werknemers en zelfstandigen op de arbeidsmarkt (EK 34.300, C) en over de mogelijke hervatting van de behandeling van het wetsvoorstel 'Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht' (33.623).

Op voorstel van het Lid Rinnooy Kan (D66) hebben de Eerste Kamercommissies voor Financiën (FIN) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 8 november 2016 besloten tot het voeren van een mondeling overleg met de minister van SZW en met de staatssecretaris van Financiën over de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt. Dit mondeling overleg vond plaats op 7 februari 2017. De commissies hebben op 28 februari 2017 het verslag (EK 34.550 XV / 34.550 IX, E) van dit mondeling overleg uitgebracht.

De Algemene financiële beschouwingen (Afb) in de Eerste Kamer vonden plaats op 17 november 2015. Tijdens dat debat werd een viertal moties ingediend. De stemmingen over de moties vonden plaats op 24 november 2015.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft ter voorbereiding van een mondeling overleg met de staatssecretaris van SZW dat op 22 december 2015 werd gehouden over de op 24 november 2015 aangehouden motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het terugdringen van de armoede onder kinderen (EK 34.300, P) schriftelijk overleg met de staatssecretaris gevoerd. Van dat schriftelijk overleg heeft de commissie op 14 december 2015 een verslag (EK 34.300, V) uitgebracht. Van het mondeling overleg zelf heeft de commissie op 22 januari 2016 een verslag (EK 34.300, Y) uitgebracht.

Op 22 maart 2016 werd tijdens een korte heropening van de Algemene financiële beschouwingen van 17 november 2015 de gewijzigde motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het terugdringen van de armoede onder kinderen in Nederland (EK 34.300, AB) ingediend. Deze motie is na stemming bij zitten en opstaan op 22 maart aangenomen. VVD en PVV stemden tegen. De leden van de fracties van de SGP en de PvdD waren niet aanwezig bij deze stemming.

Op 4 juli 2017 sprak de commissie met een delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) over het SER-advies 'Opgroeien zonder armoede'.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2015

titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

schriftelijke voorbereiding


Documenten

196
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-196] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-196] documenten