34.592

Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-FryslânDit wetsvoorstel betreft de vrijwillige wijziging van de gemeentelijke indeling in het noordwesten van de provincie Fryslân per 1 januari 2018. Aanleiding voor deze herindeling is het gezamenlijke herindelingsadvies van de betrokken gemeenten, voorzien van een positieve zienswijze van gedeputeerde staten van de provincie Fryslân. De voorgenomen herindeling versterkt de bestuurskracht van het lokale bestuur en is een wens van de gemeenten zelf. Het voorstel bestaat uit drie herindelingen waar in totaal zeven gemeenten bij betrokken zijn en die sterk met elkaar samenhangen.

  • Door samenvoeging zal de gemeente Leeuwarden worden gevormd door het grondgebied van de huidige gemeente Leeuwarden, de gemeente Leeuwarderadeel en het noordoostelijke deel van de gemeente Littenseradiel. Deze gemeente zal ongeveer 121.400 inwoners tellen. De gemeenten Leeuwarderadeel en Littenseradiel worden opgeheven. 
  • Door samenvoeging zal de gemeente Súdwest-Fryslân worden gevormd door het grondgebied van de huidige gemeente Súdwest-Fryslân en het zuidelijke deel van de gemeente Littenseradiel. Deze gemeente zal ongeveer 90.000 inwoners tellen. 
  • De nieuw in te stellen gemeente Waadhoeke zal bestaan uit het grondgebied van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en het noordwestelijke deel van de gemeente Littenseradiel. Deze nieuw te vormen gemeente zal ongeveer 46.500 inwoners tellen. De gemeenten Franekeradeel, het Bildt en Menameradiel worden opgeheven.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 14 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren stemden voor. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 maart 2017 als hamerstuk afgedaan. De PvdD en de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

27 oktober 2016

titel

Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dit koninklijk besluit kan aan artikel 8, eerste lid, van deze wet terugwerkende kracht worden verleend tot en met 1 januari 2009 en aan artikel 8, tweede lid, tot en met 1 juli 2015.


Documenten