Plenair Nagel bij voortzetting Algemene politieke beschouwingenVerslag van de vergadering van 1 november 2016 (2016/2017 nr. 5)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 22.29 uur


De heer Nagel (50PLUS):

Voorzitter. Ook wij danken de minister-president voor zijn antwoorden. Wij hebben een vraag aan hem over het betoog van mevrouw Barth. Al op 15 september pleitte de FNV voor acute maatregelen van het kabinet om te voorkomen dat de pensioenen van vele Nederlanders in 2017 gekort zouden worden. Gevraagd werd om de hersteltermijnen van pensioenfondsen te verlengen. Sindsdien is er niets gebeurd en hebben we er niets meer over gehoord. De Partij van de Arbeid, in de persoon van mevrouw Barth, zegt in deze tweede termijn blij te zijn met de toezegging dat de hersteltermijn van tien naar elf jaar wordt verlengd. Was dat inderdaad een keiharde toezegging of wordt er op dit moment slechts naar gekeken? Graag krijgen wij een duidelijk antwoord.

Ik kom bij de feitelijke situatie rondom de pensioenen. Wij hebben in de eerste termijn al gezegd dat er geen indexeringen waren in de afgelopen jaren, dat er kortingen zijn geweest en dat er de komende jaren geen indexeringen zullen zijn. We hebben het gehad over de btw en over de koopkracht die verder terugloopt. En nu is er de dreigende korting in 2017. Het zou een nationale schande zijn, als de pensioenen in 2017 gekort zouden worden. Dat mag niet gebeuren. 50PLUS denkt dat we het kabinet moeten waarschuwen dat als dat wel gebeurt, er een mobilisatie zal plaatsvinden in Nederland die op 15 maart een climax zal bereiken. Om een duidelijk signaal af te geven, dienen we daarom de volgende motie in.

De voorzitter:

Door de leden Nagel, Ten Hoeve, Koffeman, Van Apeldoorn en Kok wordt de volgende motie voorgesteld:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de meeste pensioenen de afgelopen jaren niet zijn geïndexeerd en een aantal fondsen moesten overgaan tot kortingen;

overwegende dat het waarschijnlijk is dat de pensioenen ook de komende jaren niet worden geïndexeerd;

overwegende dat door het jarenlang achterwege blijven van de indexatie de koopkracht van de gepensioneerden ver is achtergebleven in vergelijking met de koopkracht van de werkenden;

overwegende dat door de systematiek van wet- en regelgeving er opnieuw een korting van de pensioenen dreigt in 2017;

vraagt de regering, te komen met aanpassingen om de dreigende kortingen in 2017 te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt letter G (34550).