Dinsdag 8 november 2016, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2017

Bespreking

3.T01222

Toezegging De Eerste Kamer zal tweemaal per jaar geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB 'Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten' (32.213 (R1903)

Bespreking brief van de minister van BZK van 2 november 2016 ter aanbieding van de voortgangsrapportages Curaçao en Sint Maarten

4.Gecombineerde vergadering commissies Koninkrijksrelaties Eerste en Tweede Kamer

Voorbespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen