Dinsdag 13 december 2016, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

8.Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust, tevens de partiële herziening van het Nationaal Waterplan 2016-2021

Brief - met bijlagen - van de minister van I&M, mede namens de minister van EZ, van 8 december 2016 (Kamerstukken I/II 33561, I / 37)

Bespreking

10.Selectie prioriteiten Europees Werkprogramma 2017 op beleidsterrein commissie EZ

Werkprogramma 2017 van de Europese Commissie

13.Inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken van 9 december 2016 in reactie op brief van 15 november 2016 (verslag schriftelijk overleg 33348, AA)

Bespreking verslag schriftelijk overleg (33348, AA)

15.Rondvraag


Korte aantekeningen