Stemming brief EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting COM (2016), aanhouden stemming wetsvoorstel 34.555 en aanhouden stemming motie-Van Rij c.s. (34.552 c.a., H)Verslag van de vergadering van 20 december 2016 (2016/2017 nr. 13)

Aanvang: 13.45 uur

Status: gerectificeerd


Stemmingen brief EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting COM (2016)

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de brief over het in stemming brengen van subsidiariteitsoordelen met betrekking tot EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting COM (2016) 683, 685, 686 en 687 (34604, letter A).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de staatssecretaris van Financiën van harte welkom in de Eerste Kamer.

Ik deel aan de Kamer mee dat is ingekomen een brief van de staatssecretaris d.d. 20 december, heden dus, houdende het verzoek om wetsvoorstel 34555, oftewel de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, dat vandaag staat geagendeerd voor stemming, aan te houden.

Ik stel aan de Kamer voor, het wetsvoorstel van de agenda van vandaag af te voeren. Kan de Kamer zich hiermee verenigen?


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Brinkman i (CDA):

Voorzitter. Op zichzelf kunnen we instemmen met aanhouding. Wel zouden wij een derde termijn op prijs stellen, niet alleen naar aanleiding van berichten in de courant, maar ook naar aanleiding van de gedachtewisseling die in de Kamer in eerste en tweede termijn heeft plaatsgevonden over de houdbaarheid van de budgettaire veronderstellingen, aan de hand van de nadere mededeling die we van de staatssecretaris verwachten. De staatssecretaris heeft bij eerdere gelegenheid in het debat gezegd dat de CDA-fractie nogal wat kritische opmerkingen over de houdbaarheid van zijn rekenveronderstellingen maakt. Nu moeten we constateren dat we over de jaargrens heen gaan. We hebben niet de gewoonte om belastingvoorstellen met terugwerkende kracht te laten ingaan. Dat betekent dus een budgettaire tegenvaller. Hoe gaat het kabinet daarmee om? De staatssecretaris voorzag dat de opbrengst gebruikt zou worden voor koopkrachtreparaties, die dan voor een deel in het luchtledige komen te hangen. Zo zijn er misschien meer complicaties. Wij zouden dus graag een concreet verzoek indienen voor een derde termijn op het moment dat heropening mogelijk is.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

U geeft dus een schot voor de boeg om te zijner tijd, als het aan de orde is, een verzoek in te dienen voor een derde termijn. Ik zag de staatssecretaris al knikken. Hem zult u dus in ieder geval aan uw zijde vinden.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Brinkman i (CDA):

Dat stel ik op voorhand op prijs. Mag ik, nu ik toch van u het woord heb gekregen, suggereren dat de motie-Van Rij c.s. onder letter H over de verdubbeling van de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing wordt aangehouden?

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Rij stel ik voor, zijn motie (34552, letter H) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Kan de Kamer zich ermee verenigen dat de stemming over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34555), wordt aangehouden? Dat is het geval.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Ik stel vast dat dit het geval is.

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de brief van de voorzitter van de commissie voor Financiën aan de Kamervoorzitter van 15 december 2016 (34604, A) inzake stemmingen over de negatieve subsidiariteitsoordelen ten aanzien van een drietal EU-voorstellen van het pakket vennootschapsbelasting, te weten COM(2016) 683, COM(2016)685 en COM(2016)687. Voor alle duidelijkheid merk ik op dat er drie keer wordt gestemd over de negatieve subsidiariteitsoordelen die zijn ingebracht en gemotiveerd door de woordvoerders van de fracties van de VVD en het CDA bij de drie COM-voorstellen, met het doel vast te stellen of een Kamermeerderheid deze negatieve subsidiariteitsoordelen deelt (in het kader van de Europese "gele kaart"-procedure).

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Köhler legt een stemverklaring af over COM 683, COM 685 en COM 687.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Köhler i (SP):

Voorzitter. De SP-fractie heeft bezwaren tegen het voorstel van de EU-commissie betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting. Wij zijn voor een gemeenschappelijke minimumgrondslag, overigens ook voor een gezamenlijk minimumtarief, maar wij willen het recht behouden dat ieder land een bredere grondslag zelf kan vaststellen.

In het verlengde hiervan — daarom is het fijn dat ik mijn stemverklaringen in één keer kan afleggen — heeft mijn fractie ook bezwaren tegen het voorstel voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag.

Geen bezwaar daarentegen heeft mijn fractie tegen het voorstel COM(216) 687, dat beoogt belastingontwijking door zogenaamde hybride mismatches met derde landen tegen te gaan. Integendeel, wij betreuren het dat de regering, in weerwil van de door de Tweede Kamer aangenomen motie-Merkies, om vijf jaar uitstel van deze maatregel heeft gevraagd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Zijn er nog anderen die nog een stemverklaring wensen af te leggen? Ik stel vast dat dit niet het geval is.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het negatieve subsidiariteitsoordeel over COM(2016) 683 betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, de PvdD, 50PLUS, de SP en de PVV voor dit subsidiariteitsoordeel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de OSF, en D66 ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het negatieve subsidiariteitsoordeel over COM(2016) 685 betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCTB).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, de PvdD, 50PLUS, de SP en de PVV voor dit subsidiariteitsoordeel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de OSF, en D66 ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het negatieve subsidiariteitsoordeel over COM(2016) 687 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybride mismatches met derde landen.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, 50PLUS, en de PVV voor dit subsidiariteitsoordeel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de OSF, de SP en D66 ertegen, zodat het is aangenomen.