Stemming moties Pakket Belastingplan 2017 en Wet uitwisseling inlichtingen over rulingsVerslag van de vergadering van 20 december 2016 (2016/2017 nr. 13)

Aanvang: 14.03 uur

Status: gerectificeerd


Stemmingen moties Pakket Belastingplan 2017 en Wet uitwisseling inlichtingen over rulings

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat het Pakket Belastingplan 2017 en de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de automatische uitwisseling van inlichtingen over grensoverschrijdende rulings en verrekenprijsafspraken (Wet uitwisseling inlichtingen over rulings),

te weten:

de motie-Van Rooijen c.s. over de afbouw van de ouderenkorting (34552, letter I);

de motie-Köhler/Vos over het stellen van substance-eisen aan vennootschappen (34552, letter J).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

De motie-Van Rij c.s. onder letter H is reeds aangehouden.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf over de motie-Van Rooijen c.s. onder letter I.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Vos i (GroenLinks):

Voorzitter. Mijn fractie kan zich wat voorstellen bij de wens om de ouderenkorting van €1.221 geleidelijker af te bouwen dan nu het geval is. In deze motie wordt echter gevraagd om de korting door te laten lopen tot inkomens die aanzienlijk hoger zijn dan €36.000. Dat is ver boven modaal. De GroenLinksfractie vindt dit ongewenst, daar zij zich vooral op de groep ouderen met lagere inkomens zou willen richten. Bovendien wordt er geen dekking gegeven voor deze motie. Mijn fractie is zich ervan bewust dat in de Tweede Kamer een voor haar ongewenste dekking was aangereikt voor eenzelfde voorstel, namelijk een voorstel voor een korting op de arbeidskorting. Wij zullen dan ook niet voor deze motie stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Backer i (D66):

Voorzitter. Zoals uit het debat bleek, heeft de heer Van Rooijen een valide punt. Maar wij hebben ook besproken dat er meerdere effecten zijn van meerdere kortingen en heffingen, die door elkaar heen lopen en tot onlogische uitkomsten leiden. Als er naar de systematiek gekeken wordt, moet dit uiteraard worden meegenomen, omdat er een onevenwichtig element in zit. Maar voor deze ingreep is geen dekking, zoals collega Vos terecht zegt. Bovendien gaat het om een moment waarop deze Kamer spreekt over het Belastingplan 2018. In de motie wordt gevraagd om met voorstellen te komen, maar dat lijkt ons prematuur.

Zal ik meteen over de volgende motie een stemverklaring geven?

De voorzitter:

Nee, u mag nog een keer terugkomen.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Rooijen c.s. (34552, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, de PvdA, GroenLinks en D66 ertegen, zodat zij is aangenomen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf over de motie-Köhler/Vos onder letter J.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rij i (CDA):

Mevrouw de voorzitter. Van de motie gaat de suggestie uit dat er geen substance-eisen zouden zijn voor dienstverlenende lichamen, ook wel brievenbusmaatschappijen genoemd. Dat is onjuist, want die substance-eisen zijn er wel.

Daarnaast doet de motie geen recht aan het proactieve beleid dat de regering voert om als Nederland het voortouw te nemen bij het onderwerp belastingontwijking.

Ten slotte baseert de motie zich op halve feiten en halve berekeningen. De zienswijze die uit deze motie blijkt, schaadt dan ook de belangen van de Nederlandse economie en werkgelegenheid. De CDA-fractie zal niet voor de motie stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Backer i (D66):

Voorzitter. De fractie van D66 wil toch een stemverklaring afleggen bij deze motie. De inzet is uiteraard sympathiek, ook gelet op wat er in het debat is gewisseld, maar tegelijkertijd is de problematiek van de belastingontwijking- en ontduiking veel breder. Om het te vernauwen en te concentreren op de substance-eisen achten wij niet juist. De staatssecretaris heeft het waarom daarvan goed uitgelegd. Daarom kunnen wij de motie uiteindelijk niet steunen.

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Köhler/Vos (34552, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de VVD, het CDA, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik schors de vergadering voor een enkel ogenblik, in afwachting van de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De vergadering wordt van 14.09 uur tot 14.14 uur geschorst.