Stemming Wet uitfasering pensioen in eigen beheerVerslag van de vergadering van 7 maart 2017 (2016/2017 nr. 20)

Aanvang: 13.38 uur
Status: gecorrigeerd


Stemming Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer en het treffen van enkele fiscale maatregelen inzake oudedagsvoorzieningen (Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen) (34555).

(Zie vergadering van 20 december 2016.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de minister van Onderwijs en de staatssecretaris van Financiën van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Ik constateer dat dit het geval is.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.