34.555

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelenDit wetsvoorstel strekt tot de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB) voor de directeurgrootaandeelhouder. De mogelijkheid van opbouw van een pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft, gecombineerd met een tijdelijke maatregel die voorziet in de mogelijkheid van een fiscaal gefaciliteerde afkoop van het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer. Voor directeur-grootaandeelhouders die hier geen gebruik van kunnen of willen maken, voorziet het wetsvoorstel in andere oplossingen. Met dit wetsvoorstel komt een einde aan een discussie over het pensioen in eigen beheer die is gestart in de Eerste Kamer in december 2012 tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Belastingplan 2013.

Daarnaast bevat dit wetsvoorstel enkele andere fiscale maatregelen die ook betrekking hebben op oudedagsvoorzieningen. Een aantal van deze maatregelen draagt bij aan het vereenvoudigen van de toepassing van de belastingwetgeving en beoogt de administratieve lasten te verminderen of te voorkomen.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2017.

Bij dit wetsvoorstel is de novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34.662) ingediend.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 17 november 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 maart 2017 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De gezamenlijke plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2017 en het voorstel Wet uitwisseling inlichtingen over rulings (34.527) door de Eerste Kamer vond plaats op 13 december 2016. Tijdens dat debat werd een drietal moties ingediend.

De staatssecretaris van Financiën had in zijn brief van 20 december 2016 (EK 34.555, B) de Eerste Kamer in overweging gegeven de stemming over dit wetsvoorstel uit te stellen om, met het oog op een ordentelijke besluitvorming in de Eerste Kamer, noodzakelijk geacht nader onderzoek te doen. De Eerste Kamer heeft de stemming over het wetsvoorstel vervolgens op 20 december aangehouden. Aanleiding voor dit uitstel waren signalen vanuit de praktijk (mede gebaseerd op een in de memorie van antwoord (EK 34.552 c.a., E, pag. 79) opgenomen antwoord) over de aftrek van de lasten van de toekomstige indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting, een aftrek die een budgettaire tegenvaller tot gevolg zou kunnen hebben. Na het nader onderzoek is de novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34.662) ingediend.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2016

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer en het treffen van enkele fiscale maatregelen inzake oudedagsvoorzieningen (Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2017.


Documenten

58
Bladeren:
[1-50] [51-58] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-58] documenten