Stemming Wet inburgeringVerslag van de vergadering van 20 juni 2017 (2016/2017 nr. 32)

Aanvang: 13.40 uur
Status: ongecorrigeerd

Een verslag met de status "ongecorrigeerd" is niet voor citaten en er kan geen recht aan ontleend worden.


Stemming Wet inburgering

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding (34584).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die namens de regering bij de stemming aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Don (SP):

Voorzitter. Vorige week heeft de staatssecretaris ons verzocht om nog eens goed na te denken over onze mening over dit wetsvoorstel. Dat hebben wij gedaan. We zullen onze mening niet veranderen. De uitvoerbaarheid van de huidige Wet inburgering is op dit moment problematisch. Het toevoegen van een participatieverklaring maakt die uitvoerbaarheid wat ons betreft alleen maar complexer. We zullen dus tegenstemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Prast (D66):

Voorzitter. Ik houd het kort. De fractie van D66 zal tegen dit wetsvoorstel stemmen, omdat zij van oordeel is dat het participatietraject en de op straffe van boete verplichte participatieverklaring eerder tot minder dan tot meer inburgering en participatie zullen leiden.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ten Hoeve (OSF):

Voorzitter. Het gaat niet goed met de inburgering en dat lijkt vooral te komen door de hoge eisen aan zelfredzaamheid en aan de ver teruggedrongen rol van de gemeenten. Het wetsvoorstel doet wel iets maar niet genoeg aan dat laatste, maar dat kan natuurlijk ook zonder wetswijzigingen. Het wetsvoorstel probeert het eerste op te lossen door nog een extra verplichting toe te voegen aan het inburgeringstraject. Handtekeningen zullen daarvoor wel komen, vanwege de boetes, maar of dat verbetering geeft, betwijfel ik. Ik zal tegen de wet stemmen. Het inburgeringstraject en de verantwoordelijkheidsverdeling moeten in hun geheel geëvalueerd en verbeterd worden.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Lintmeijer (GroenLinks):

Voorzitter. Wij hebben vorige week in het debat geconstateerd dat er een aantal plussen in de wet zitten. Dat geldt met name voor de rol die de gemeenten versterkt weer toegewezen kregen. Tegelijkertijd weegt bij ons erg zwaar dat het verplicht ondertekenen, op straffe van een boete, van een participatieverklaring geen oplossing is om de participatie van inburgeraars te verbeteren. De balans slaat dan ook door naar een tegenstem.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Nooren (PvdA):

Voorzitter. Het wetsvoorstel versterkt de rol van de gemeenten bij inburgering. Dat vindt mijn fractie een goede ontwikkeling. We hebben wel aangegeven dat de PvdA-fractie meerwaarde ziet in het participatieverklaringstraject, maar moeite heeft met de specifieke financiële sancties die eraan gekoppeld zijn. De staatssecretaris heeft toegezegd om de financiële sancties alleen van kracht te laten zijn als de gemeenten vinden dat er verwijtbaar gehandeld is door de inburgeraar. Ze heeft ook toegezegd om met de evaluatie te onderzoeken hoe het traject wordt ingevuld en of er voldoende wordt aangesloten bij de mogelijkheden van de inburgeraars. Daarnaast gaat de staatssecretaris stimuleren dat álle nieuwkomers een participatieverklaringstraject gaan doen. Daarover gaat zij met de gemeenten in gesprek. Dat overwegende heeft mijn fractie besloten om voor het wetsvoorstel te stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Kok (PVV):

Voorzitter. De toegevoegde waarde van dit wetsvoorstel is naar de mening van mijn fractie zeer beperkt. Het lijkt meer op een optische poging om het vastgelopen inburgeringsbeleid weer wat vlot te trekken: een kwestie van symboolpolitiek. Meer fundamenteel maskeert het in feite de problematiek van de ongeremde asielinstroom en het onvermogen om grenzen te stellen. Daar is dit wetsvoorstel geen antwoord op. Ondanks deze forse tekortkomingen is de fractie van PVV er in algemene zin voor dat mensen de taal beheersen en de Nederlandse kernwaarden onderschrijven. Om die, overigens beperkte, reden zullen wij voor dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Zijn er nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval.

Ik stel voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, de OSF, de SP en D66 ertegen, zodat het is aangenomen.