Commissies op dinsdag 9 maart 2021Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  deskundigenbijeenkomst 9.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 11.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Prioritering plenaire J&V-debatten

  ten behoeve van advisering van de Voorzitter

  De commissie bespreekt zeven wetsvoorstellen die vanuit de commissie J&V zijn gepland voor plenaire behandeling in de maanden maart en april. De commissie stelt voor het van de plenaire agenda afgevoerde debat over het Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34091) in te voegen vóór het op 23 maart 2021 geagendeerde initiatiefvoorstel-Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbod (35296). Daarbij kunnen voorstellen mogelijk gaan schuiven naar een latere vergaderweek.

  2.
  35597

  Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 23 maart 2021.

  3.
  35296

  Initiatiefvoorstel-Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbod

  Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Arbouw), CDA (Doornhof), D66 (Dittrich), ChristenUnie (Bikker), PvdD (Nicolaï) en SGP (Van Dijk). De fracties van GroenLinks (Veldhoen) en PvdA (Recourt) leveren gezamenlijk inbreng.

  4.
  34165

  Initiatiefvoorstel-Bergkamp Wet gesloten coffeeshopketen

  De commissie besluit een brief te sturen aan de regering over de hervatting van de behandeling van het initiatiefvoorstel.

  5.
  34641

  Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Dittrich) en PvdD (Nicolaï). De fracties van GroenLinks (Veldhoen) en PvdA (Recourt) leveren gezamenlijk inbreng. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  6.
  29911 / 34997, B

  De commissie besluit de brief van de minister van J&V, d.d. 1 maart 2021, voor kennisgeving aan te nemen.

  7.
  T03036

  Toezegging Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forensische zorg (35.300 VI)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 16 maart 2021.

  8.
  T02759

  Toezegging In het onderzoek naar een breder draagvlak van het huidige alimentatiestelsel ingaan op de positie van samenwonenden (34.231)

  De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 15 februari 2021, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

  9.
  T03029

  Toezegging Beleidsreactie op WRR-rapport Voorbereiding op digitale ontwrichting (35.300 VI)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 16 maart 2021.

 • College van Senioren
  12.15 uur
 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  mondeling overleg 14.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35092

  Ondersteunen opgave windenergie op zee

  Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit) en door de Fractie-Nanninga (Berkhout).

  2.
  Toekomstperspectief landbouwsector

  Brief van de minister van LNV van 26 februari 2021 (35600, K)

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV inzake een verzoek aan de SER om uiterlijk begin april een verkenning op te leveren met het oog op een toekomstig landbouwakkoord (35600, K) , opnieuw te agenderen zodra de toezeggingen uit het debat d.d. 2 maart 2021 inzake wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering zijn geregistreerd en vastgesteld.

  De commissie verzoekt de staf alvast ambtelijk aan het ministerie van LNV door te geven dat de leden er aan hechten dat het ministerie de SER in het kader van de gevraagde verkenning op korte termijn in kennis stelt van de door de minister gedane toezeggingen, zodat de SER deze kan betrekken bij de door de minister gevraagde verkenning.

  3.
  Informatie over SDF in behandeling van het Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

  Brief van de minister van LNV van 5 maart 2021 (35600, Q)

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 5 maart 2021 (35600, Q) voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  Bijstelling pakket aanpak stikstofproblematiek en subsidieregeling sanering varkenshouderij

  Verslag nader schriftelijk overleg (35334 / 35347, AD)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende commissievergadering.

  5.
  Biomassa

  Verslag nader schriftelijk overleg (32813, U)

  De commissie besluit inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 23 maart 2021. Voorts besluit zij de uitvoeringsstatus ('niet uitgevoerd') van de gewijzigde motie-Koffeman c.s. (35300, O) niet te wijzigen.

  6.
  Tegemoetkoming Vaste Lasten

  Brief van de minister en de staatssecretaris van EZK van 24 februari 2021 (35420, AF)

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK van 24 februari 2021 (35420, AF) voor kennisgeving aan te nemen.

  7.
  Klimaatdoelstellingsplan Europese Commissie voor 2030

  Brief Europese Commissie 26 februari 2021 (35.652, C)

  De commissie besluit de beantwoording van de Europese Commissie van 26 februari 2021 (35652, C) voor kennisgeving aan te nemen.

  8.
  COM(2021)82 - Commissiemededeling inzake een nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering

  De commissie besluit het BNC-fiche over de nieuwe strategie van de Europese Commissie voor aanpassing aan de klimaatverandering af te wachten.

  9.
  COM(2021)85 - Voorstel van de Commissie voor de herziening van de roamingverordening

  De commissie besluit het BNC-fiche over het voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de roamingverordening af te wachten.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  video-vergadering 16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Advies van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) in het milieudomein

  Brief van de staatssecretaris van I&W ter aanbieding van het rapport “Om de leefomgeving”; Omgevingsrecht

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van I&W van 4 maart 2021 (33118, BW) inbreng te leveren op 23 maart 2021. Dit in afwachting van de beantwoording van de uitgaande brief van 27 januari 2021 over de VTH-uitvoeringsagenda, die in de week van 15 maart 2021 wordt verwacht.

  2.
  Toezegging T02885 - Kamer nader informeren naar aanleiding van vragen over granuliet

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over granuliet; Aanvullingswet bodem Omgevingswet

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van I&W van 26 februari 2021 (34864, M) inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Inbreng daartoe wordt heden geleverd door de fractie van de PVV (Bezaan). De conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.

  3.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Kluit (GroenLinks) attendeert de commissie op de brief aan de Tweede Kamer over de verlenging van de voorhangtermijn ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol van 5 maart 2021. De griffie deelt mede dat op 4 maart 2021 een brief aan de minister van I&W is verstuurd over deze ontwerpwijziging waarbij is verzocht om geen onomkeerbare stappen te zetten betreffende het ontwerpbesluit totdat de behandeling daarvan in de Eerste Kamer is afgerond.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  video-vergadering 16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35628

  Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), CDA (Doornhof), D66 (Van der Voort), PvdA (Sent), PVV (Van Kesteren) en SGP (Schalk).

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  video-vergadering 16.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E200014

  Vaststelling conceptprioriteitenlijst Europees Werkprogramma 2021

  De commissie stemt in met doorgeleiding van de conceptprioriteitenlijst naar de plenaire vergadering, zodat deze desgewenst kan worden vastgesteld als Europees werkprogramma 2021 van de Eerste Kamer.

  2.
  35.508 EK, D

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake gezamenlijke verklaring Conferentie over de Toekomst van Europa; Conferentie over de Toekomst van Europa

  De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake gezamenlijke verklaring Conferentie over de Toekomst van Europa (35508, D) en besluit deze opnieuw te agenderen zodra het antwoord van de minister op de commissiebrief d.d. 2 maart jl. over de uitvoering van de motie van het lid Koole c.s. 35.403, G is ontvangen.

  3.
  21.501-20 EK, BP

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag informele videoconferenties Europese Raad van 25 en 26 februari 2021; Europese Raad

  De commissie neemt kennis van het verslag van de informele videoconferenties van de Europese Raad van 25 en 26 februari 2021.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  video-vergadering 17.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35099 (R2114), H

  Brief van de staatssecretaris van BZK inzake beantwoording Kamervragen over planning memorie van antwoord Rijkswet Koninkrijksgeschillen; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van BZK d.d. 1 maart 2021 (35099 (R2114), H) een mondeling overleg te voeren in de plenaire vergaderzaal in het Eerste Kamergebouw met de staatssecretaris van BZK op 16 maart of 23 maart 2021 (terugvaloptie).

  2.
  34269, B

  Brief van de staatssecretaris van BZK over de besluitvorming van de Rijksministerraad van 26 februari 2021 inzake de liquiditeitsbehoefte ACS en begrotingsnormen eerste kwartaal 2021; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

  De commissie besluit de brief over de besluitvormingsprocedure verlening liquiditeitssteun Caribische landen d.d. 26 februari 2021 (34269, B) voor kennisgeving aan te nemen. Desgewenst kan deze betrokken worden bij het plenaire debat Koninkrijksrelaties op 6 april 2021.

 • Commissies voor Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA)
  video-vergadering 17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34998, K

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake akkoord Europese meerjarenbegroting (2021-2027), Herstelfonds en de rol van de MFK-rechtsstaatverordening; EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027

  De commissie stelt de geagendeerde conceptbrief vast en besluit deze aldus te verzenden, met dien verstande dat de leden van de SP-fractie zich aansluiten bij de vragen van de VVD-fractieleden.

  2.
  35711

  Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie

  De commissie besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 16 maart 2021.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  video-vergadering 17.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35527

  Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink) en CDA (Essers).

  2.
  COM(2021)32 - Commissiemededeling: Het Europese economisch-financieel bestel: openheid, kracht en veerkracht stimuleren

  De commissie besluit de EU-mededeling COM(2021)32 niet in behandeling te nemen.

  3.
  21.501-07 EK, CS

  Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 februari 2021; Geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 maart 2021

  De commissie besluit de brieven van 3 en 5 maart 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 17.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35347, L - Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over geschikte woningen voor ouderen

  Brief van de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 januari 2021 (35347 / 35570 VII, R)

  De leden van de fractie van 50PLUS (lid Baay-Timmerman) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De leden van de fractie van de PvdD sluiten zich bij deze vragen aan.

  2.
  Toezegging T01895 / 33797, X

  Toezegging Beslissingen inzake verlenging melden aan de Kamer (33.797); Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Rotterdam tot aanwijzing van gebieden voor selectieve woningtoewijzing; Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

  De leden van de fracties van GroenLinks (lid De Boer) en van de PvdA (lid Koole) leveren gezamenlijk inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  3.
  T02839

  Toezegging Mogelijkheden constitutionele toetsing (34.430)

  De commissie bespreekt de brief van 1 maart 2021 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (EK 34.430, Y) en het daarbij aangeboden verslag van een nader rechtsvergelijkend onderzoek naar constitutionele toetsing in de Nederland omringende landen. De commissie besluit op dit moment niet nader in overleg te treden en toezegging T02839 hiermee als voldaan aan te merken.

  4.
  35654

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voortgang van de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezing; Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19

  De commissie neemt - in samenhang met eerder ontvangen brieven - kennis van de brief van 2 maart 2021 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voortgang van de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezing (EK 35.654, N). Zij besluit de ambtelijke voorstellen met betrekking tot de status van de toezeggingen (nog niet geregistreerd) over te nemen.

  5.
  34453, R

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen en over de proefprojecten met bouwen onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  De commissie besluit om binnen enkele weken het deskundigengesprek, waartoe op 26 januari jl. is besloten, te laten plaatsvinden alvorens de verdere procedure vast te stellen. Zij besluit tot een besloten, informeel, digitaal gesprek. Uiterlijk maandag 15 maart a.s. leveren de leden van de fracties vragen aan die de deskundigen kunnen worden voorgelegd.

  6.
  T02735, T02736, T02739

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het voorgehangen ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Toezegging Uitleg amendementen vastleggen (34.453); Toezegging Erkende technische goedkeuringen (34.453); Toezegging Proefprojecten (34.453)

  De commissie besluit ten aanzien van de status van de toezeggingen als volgt:
  -T02735: openstaand. Deze toezegging wordt na de deskundigenbijeenkomst opnieuw geagendeerd.
  -T02736: deels voldaan.
  -T02739: voldaan. De standaardisering door middel van ETG’s kan evenwel in het vervolgtraject onderwerp van bespreking zijn.

  7.
  34588

  Evaluatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  De commissie besluit naar aanleiding van de brieven over de evaluatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (EK 34.588, N) en met de kabinetsreactie op het rapport van de Evaluatiecommissie Wiv 2017 (EK 34.588, O) om in de plenaire vergaderzaal in het Eerste Kamergebouw in de maand april een besloten, informeel gesprek te houden met direct betrokkenen. Een besluit over de status van de toezeggingen T02465, T02468 en T02475 wordt aangehouden.

  8.
  E200015

  Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen voorstellen EU-actieplan tegen racisme 2020- 2025 en het strategisch EU-kader voor gelijkheid, integratie en participatie van de Roma; EU-voorstellen: EU-actieplan tegen racisme en een strategisch EU-kader voor gelijkheid, integratie en participatie van de Roma

  De commissie neemt de brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen voorstellen EU-actieplan tegen racisme 2020- 2025 en het strategisch EU-kader voor gelijkheid, integratie en participatie van de Roma (EK 35.640, C) voor kennisgeving aan.

 • Commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 18.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  EU-mededeling: Een Unie van gelijkheid: strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030

  De commissies besluiten het BNC-fiche af te wachten alvorens te besluiten over het in behandeling nemen van het voorstel

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  video-vergadering 18.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Ministerieel Plan Bloedvoorziening 2021-2023

  Brief van de minister voor MZS van 25 februari 2021 (29447, M)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de PVV-fractie (Van Kesteren).

  2.
  Stand van zaken geboortezorg 2020

  Verslag schriftelijk overleg (32279, B)

  De commissie neemt de brief van 5 maart 2021 in reactie op de brief van 27 januari 2021 (verslag schriftelijk overleg; 32279, B) voor kennisgeving aan.

  3.
  Rondvraag

  Ambtelijk zal worden nagegaan wanneer de Kamer de antwoorden van de regering op de vragen over het initiatiefvoorstel 35049 (Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma) tegemoet kan zien, zodat deze, samen met de op 1 februari 2021 ontvangen nadere memorie van antwoord (35049, L), geagendeerd kunnen worden in een gezamenlijke vergadering van de commissies SZW en VWS.