34.782

Vormgeving kiescolleges Eerste Kamerverkiezingen voor de Caribische openbare lichamenDit voorstel wijzigt de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES) en de Kieswet en geeft uitvoering aan het wetsvoorstel (34.702) tot wijzing van de Grondwet (in tweede lezing) dat strekt tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer.

Het wetsvoorstel 34.702 bevat een zodanige wijziging van de Grondwet dat de leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van één of meer kiescolleges in deze openbare lichamen. Hiermee beoogt de grondwetgever te bewerkstelligen dat de Nederlandse ingezetenen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in staat worden gesteld om invloed uit te oefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer door de leden van het kiescollege te verkiezen. De verdere vormgeving hiervan moet bij wet (in formele zin) worden uitgewerkt en dit wetsvoorstel dient daartoe.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 23 november 2017 door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 februari 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 september 2017

titel

Wijziging van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Kieswet in verband met de introductie van kiescolleges voor de Eerste Kamer voor de Caribische openbare lichamen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

16